Motie Groei­ver­sneller voor duur­zaamheid


27 februari 2019

Provinciale staten, invergadering bijeen op 28 februari 2019, gehoord de beraadslagingen,

Constaterendedat:

  • vandaag het voorstel voorligt om een overbruggingsfinanciering van €1,0 miljoen ter beschikking te stellen uit het budget van €6,5 miljoen voor ‘vroege fase financiering’ in het kader van De Groeiversneller;
  • de wijze van aanwending van de resterende €5,5 miljoen nog zal worden uitgewerkt (besluit punt 4);

Overwegendedat

  • de urgentie om klimaatpositieve maatregelen te nemen groter is dan ooit;
  • de provincie zich ten doel heeft gesteld een volledig circulaire economie te realiseren, en dat ook dit een grote urgentie heeft;

Verzoekt Gedeputeerde Staten

  • bij het uitwerken van de ‘vroege fase financiering’ zodanige kaders te stellen1, dat het bedrag van €5,5 miljoen (besluit punt 4) ten goede komt van investeringen en innovaties die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de provincie en aan de ambitie om in Gelderland een circulaire economie te realiseren;

engaat over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Paul Kusters
SP

Frank Bruning
GroenLinks

1 Te denken valt aan financieringsvoorwaarden ten gunste van bedrijven die zelf circulair en klimaatneutraal gaan opereren, of anderen helpen dat te gaan doen met bijv. technische innovaties.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Concrete prestatie-indicatoren voor OnePlanet

Lees verder

Motie Centrale registratie stroperij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer