Motie Centrale regi­stratie stroperij


27 februari 2019

Provinciale staten, invergadering bijeen op 27 februari 2019, gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat:

  • De Provincie in het kader van de Wet Natuurbescherming de taak heeft stroperij tegen te gaan;
  • Handhaving op het gebied van stroperij niet is uitbesteed aan één van de Omgevingsdiensten;
  • De provincie een coördinerende rol heeft bij de handhavingstaken;
  • Op 12 juni 2018 het Convenant Groene Handhaving is gesloten (zaaknummer 2018-007334) waarbij o.a. ingezet wordt op verbetering van samenwerking;

overwegende dat

  • Stroperij lastig is te bestrijden door het grote areaal en het beperkte aantal handhavers;
  • Meldingen van vermoedelijke stroperij doorgaans niet worden opgevolgd met opsporing en/of forensisch onderzoek en de pakkans daardoor zeer klein is;
  • Meldingen niet centraal worden geregistreerd waardoor er geen beeld is van de omvang van stroperij in Gelderland;
  • Provinciale Staten hierdoor niet onderbouwd kan kiezen voor een versterkte inzet op handhaving bij stroperij;

verzoekt Gedeputeerde Staten

  • Gebaseerd op de coördinerende taak van de provincie, een proef van minimaal enkele jaren met centrale registratie te starten zodat meldingen in elk geval benut kunnen worden om de omvang van stroperij in beeld te brengen;
  • Provinciale Staten te informeren over de (tussen)resultaten van deze proef;

en gaat over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Groeiversneller voor duurzaamheid

Lees verder

Amendement Geldigheid Burgerinitiatiefvoorstel 'Stop bomenkap langs N-wegen Gelderland'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer