Stop de jacht!


Jaarlijks worden in Gelderland veel dieren doodgeschoten of vergast en raken veel dieren ernstig gewond. Aan dit zinloze geweld worden enorme bedragen uitgegeven. Conflicten zouden niet met kogels opgelost moeten worden. Bovendien is de jacht een gevaar voor de volksgezondheid: de jacht op dieren verhoogt de kans op het verspreiden van gevaarlijke dierziekten, zoals vogelgriep. Daarom is het belangrijk dat de provincie er alles aan doet om de jacht aan banden te leggen en inzet op voorlichting over een vreedzame en verantwoorde omgang met in het wild levende dieren.

• Stop de jacht! De provincie gebruikt haar beleidsinstrumenten om de jacht direct of indirect te stoppen. Zo staat de provincie geen hobbyjacht meer toe op haar eigen grond en worden er geen provinciale vrijstellingen gegeven voor jacht op dieren, te beginnen met de soorten die op de Rode Lijst staan en/of op een andere manier in hun voortbestaan worden bedreigd. Daarnaast wordt de jacht provinciebreed per direct stilgelegd als er sprake is van extreem weer zoals hittegolven en vorst. Ook wordt in stiltegebieden het gebruik van knalapparaten voor de jacht, waaronder geweren en knalpotten, verboden.

• Gelderland stelt de intrinsieke waarde van het dier centraal bij het opstellen van het faunabeheerplan en bij de behandeling van aanvragen voor ontheffingen en vrijstellingen voor het doden van dieren. Dieren worden niet vergast en de provincie verleent geen ontheffing, vrijstelling of opdracht voor het doden van dieren die schade zouden veroorzaken. In plaats daarvan stimuleert Gelderland diervriendelijke maatregelen en oplossingen.

• De provincie pleit er bij het Rijk voor dat Kroondomein Het Loo het gehele jaar open is voor publiek en dat de jacht er verboden wordt.

• De provincie investeert actief in (innovatieve) niet-dodelijke oplossingen voor zogenaamde mens-dierconflicten, zoals schade aan gewassen en verkeersveiligheid. Zo stimuleert Gelderland landschapsmaatregelen om gewasschade te helpen voorkomen.

• Boeren krijgen alleen een schadevergoeding als ze kunnen aantonen dat ze alle mogelijke diervriendelijke methoden om te voorkomen dat dieren van hun gewassen eten, hebben toegepast en deze onvoldoende hebben geholpen. Landbouwschade wordt transparant, nauwkeurig en objectief inzichtelijk gemaakt en vastgesteld, waarbij gebruik kan worden gemaakt van slimme technologie.

• De provincie baseert haar faunabeleid op informatie van onafhankelijke instellingen die rekening houden met de belangen van dieren, niet op de tellingen van jagers.

• Gelderland onderbouwt haar faunabeleid met controleerbare en actuele gegevens, zorgt dat de jaarcijfers van de Faunabeheereenheid tijdig gepubliceerd worden en dat de vergaderingen en notulen van de Faunabeheereenheid openbaar en toegankelijk zijn.

• Tot de jacht is afgeschaft, zet Gelderland in op maximale transparantie, controle en handhaving. Er komen meer provinciale opsporingsambtenaren en de omgevingsdiensten worden voldoende uitgerust om de bepalingen over jacht en de bescherming van natuurgebieden en diersoorten te controleren en te handhaven. De provincie zorgt dat de voorwaarden uit verleende ontheffingen strikt gecontroleerd en nageleefd worden.

• Zolang er nog wordt gejaagd komt er cameratoezicht bij de jacht. Het op video vastleggen hoe alle dieren gedood worden, wordt een voorwaarde in de ontheffing. De beelden worden zoveel mogelijk openbaar.

• De provincie Gelderland stopt het promoten van het eten van wild, zoals de reclamespotjes voor ‘Gelderse Streken’.

• Om eventuele ongewenste invloeden van invasieve exoten op de biodiversiteit tegen te gaan, zet Gelderland zich in om ecosystemen te versterken. Met invasieve diersoorten wordt diervriendelijk omgegaan. Dat kan bijvoorbeeld opvang zijn of TNRC (castratie, sterilisatie, terugplaatsing en nazorg). Daarnaast zoekt Gelderland proactief de samenwerking met gemeenten om zich te verzetten tegen markten met exotische dieren.

• De provincie ondersteunt organisaties die op een diervriendelijkere wijze (TNRC) werken aan het voorkomen dat verwilderde kattenpopulaties zich uitbreiden.

• Stop de hengeljacht! De hengeljacht (ook wel bekend als ‘sportvissen’) is een tijdverdrijf dat ernstig dierenleed veroorzaakt. Bovendien wordt het milieu zo vervuild met giftig vislood. De provincie stopt met het verlenen van visrechten voor de beroepsvisserij en hengeljacht en werkt niet mee aan de realisatie van vissteigers. Gelderland moedigt ook waterschappen, gemeenten, recreatieschappen en natuurorganisaties aan om te stoppen met het uitgeven van visrechten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws