Schrif­te­lijke vragen over de jacht op wilde zwijnen Hoen­derloo


Indiendatum: nov. 2017

aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland
van : L. van der Veer (Partij voor de Dieren)

Volgens een artikel in de Stentor https://www.destentor.nl/apeldoorn/gerichte-jacht-moet-zwijnenterreur-camping-t-schinkel-stoppen~a0ec1b9b/ wil de provincie gericht gaan jagen op een groep zwijnen bij een camping in Hoenderloo. Dat zou nodig zijn omdat de wilde zwijnen het campingterrein oplopen en wroeten in grasvelden van de camping, doordat een hekwerk niet meer voldoet.

1. Wil de provincie inderdaad gericht gaan jagen op de wilde zwijnen ?

2. Is de provincie inderdaad afgelopen tijd bezig geweest met het herstellen van het hekwerk, en betekent dit dat het hekwerk onvoldoende onderhouden was ?

3. Bent u bereid het schieten van de wilde zwijnen te staken nu is gebleken dat er geen overlast meer is, nu het hekwerk voorlopig is hersteld ?

4. Klopt het dat het huidige hekwerk niet meer voldoet, en moet worden vervangen, en dat niet duidelijk is wie de kosten gaat betalen ?

5. Is het hekwerk indertijd door het Faunafonds betaald ?

6. Wie is verantwoordelijk voor onderhoud aan en vervanging van hekwerken rond Hoenderloo, die door het Faunafonds zijn betaald ?

7. Kan de ondernemer de schade op de provincie verhalen ?

8. Zou de ondernemer het terrein ook anders kunnen inrichten, waardoor er minder schade is, en zijn daar aanbevelingen voor ?

9. In 2016 is door de Rekenkamer Oost-Nederland het rapport “Grip op groot onderhoud Gelderland” http://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/75-grip-op-groot-onderhoud-gelderland gepubliceerd. In het rapport wordt wel geschreven over de verantwoordelijkheid van de provincie voor het onderhoud van de faunabuizen, maar niet over hekwerken langs provinciale wegen. In het rapport staat onder andere : “Een beschrijving van de actualiteit en looptijd van de onderhoudsplannen ontbreekt nog steeds in de begroting. Naast het feit dat dit vanuit het toezicht door het ministerie van BZK van de provincie wordt verlangd, zijn de onderhoudsplannen ook op grond van de Financiële Verordening Gelderland verplicht voor de onderbouwing van de omvang van de reserves.” Is er al een onderhoudsplan voor alle hekwerken die voorkomen dat wild op schadegevoelige terreinen of wegen komt?

10. Hoeveel middelen zijn er gereserveerd voor het onderhoud van en vervanging van de hekwerken ?

11. Kunt u op het overzicht van wildrasters http://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/75-grip-op-groot-onderhoud-gelderland aangeven wat de status van het onderhoud is, en wanneer de hekwerken voor het laatst geïnspecteerd zijn?

Luuk van der Veer,

fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gelderland

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 12 dec. 2017

Antwoorden

Vraag 1:
Wil de provincie inderdaad gericht gaan jagen op de wilde zwijnen ?

Antwoord:
Nee, dat is geen taak voor de provincie.

Vraag 2:
Is de provincie inderdaad afgelopen tijd bezig geweest met het herstellen van het hekwerk, en betekent dit, dat het hekwerk onvoldoende onderhouden was ?

Antwoord:
Ja, wij hebben de afgelopen periode het hekwerk een vijftal malen hersteld, het gaas blijkt op enkele plekken door roest kwetsbaar geworden voor vernieling.

Vraag 3:
Bent u bereid het schieten van de wilde zwijnen te staken nu is gebleken dat er geen overlast meer is nu het hekwerk voorlopig is hersteld ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 4:
Klopt het dat het huidige hekwerk niet meer voldoet, en moet worden vervangen, en dat niet duidelijk is wie de kosten gaat betalen?

Antwoord:
Nee, dat is wel duidelijk. Wij hebben sinds 1 januari 2017 de verantwoordelijkheid over het beheer van dit stuk raster op ons genomen, dus betalen wij de kosten van onderhoud en vervanging.

Vraag 5:
Is het hekwerk indertijd door het Faunafonds betaald?

Antwoord: Ja.

Vraag 6:
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud aan en vervanging van hekwerken rond Hoenderloo, die door het Faunafonds zijn betaald ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 7:
Kan de ondernemer de schade op de provincie verhalen?

Antwoord:
Nee, op basis van de bekende feiten en omstandigheden kan niet worden aangenomen dat de schade verhaald kan worden op de provincie.

Vraag 8:
Zou de ondernemer het terrein ook anders in kunnen richten, waardoor er minder schade is, en zijn daar aanbevelingen voor ?

Antwoord:
Het is aan de ondernemer om zelf maatregelen te nemen die de schade beperken. BIJ12 unit faunafonds heeft namens de gezamenlijke provincies aanbevelingen opgesteld om wildschade te voorkomen. Zij hanteert daarvoor een faunaschade preventiekit welke bereikbaar is via deze link: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-wild-zwijn/:

Vraag 9:
In 2016 is door de Rekenkamer Oost-Nederland het rapport “Grip op groot onderhoud Gelderland” gepubliceerd http://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/75-grip-op-groot-onderhoud-gelderland. In het rapport wordt wel geschreven over de verantwoordelijkheid van de provincie voor het onderhoud van de faunabuizen, maar niet over hekwerken langs provinciale wegen. In het rapport staat onder andere : “Een beschrijving van de actualiteit en looptijd van de onderhoudsplannen ontbreekt nog steeds in de begroting. Naast het feit dat dit vanuit het toezicht door het ministerie van BZK van de provincie wordt verlangd, zijn de onderhoudsplannen ook op grond van de Financiële Verordening Gelderland verplicht voor de onderbouwing van de omvang van de reserves.” Is er al een onderhoudsplan voor alle hekwerken die voorkomen dat wild op schadegevoelige terreinen of wegen komt ?

Antwoord:
Nee, daarvoor is geen afzonderlijk onderhoudsplan.

Vraag 10:
Hoeveel middelen zijn er gereserveerd voor het onderhoud van en vervanging van de hekwerken ?

Antwoord:
Hiervoor bestaat geen afzonderlijk budget, dergelijk onderhoud en vervanging past binnen de vastgestelde begroting 2017. Deze middelen komen ten laste van het programma Natuur & Landschap, kerntaak 3; Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden, Plandoel 2 Beschermen en Beheren.

Vraag 11:
Kunt u op het overzicht van wildrasters https://gelderland.stateninformatie.nl/vergadering/418721/RLW - Ronde tafel wildbeheer (tot 12.30 uur) 11-10-2017 aangeven wat de status van het onderhoud is, en 3 wanneer de hekwerken voor het laatst geïnspecteerd zijn ?

Antwoord:
Nee, het door u bedoelde overzicht van wildrasters betreft kaartmateriaal met daarop de ligging van diverse wildrasters. Wij zien geen mogelijkheid om de status van het onderhoud van verschillende rasters op passende wijze op kaart aan te geven. Alle voormalige faunafondsrasters, waaronder het onderhavige raster nabij de camping in Hoenderloo, zijn in oktober 2016 geïnspecteerd. Op grond van deze inspecties zijn daar waar nodig in november en december 2016 circa 100 reparaties uitgevoerd. Op 1 januari 2017 is het beheer aan ons overgedragen en vanaf die datum voeren wij reparaties uit.

Vraag 12:
Op de kaart van Hoenderloo https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5520597/1/WBE_Midden-Veluwe_A0 lijkt het raster tussen de Krimweg en de Woeste Hoefweg te ontbreken. Zijn op de kaarten van de wildrasters ook rasters van particulieren aangegeven, en de wildroosters in de weg, om zo een goede analyse mogelijk te maken ?

Antwoord:
Nee, niet alle mogelijke wildkerende voorzieningen zijn op deze kaarten aangegeven. Dit is redelijkerwijs onmogelijk omdat niet alleen rasters en roosters, maar ook andere objecten en situaties zoals veerasters, bebouwing of intensief ruimtegebruik in de praktijk een wildkerend effect kunnen hebben.

Vraag 13:
Zijn de lekken die in het rapport “Plan van Aanpak wilde zwijnen lekken Veluwe” https://sis.prvgld.nl/docstore/PS/2009/INGEKOME/SIS_7128b1.pdf worden genoemd (waaronder de lekken rond Hoenderloo) inmiddels opgelost ?

Antwoord:
Zie onze beantwoording op uw Statenvragen met kenmerk PS2017-17. Hiervan is geen separate registratie bijgehouden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje -Commissaris van de Koning P.G.G. Hilhorst -secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over de resultaten van controles bij veehouderijen in Brabant.

Lees verder

Mondelinge vragen over aandacht voor veehouderij in focussessies Provincie Gelderland  

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer