Monde­linge vragen over aandacht voor veehou­derij in focus­sessies Provincie Gelderland  


Mondelinge vragen ingediend bij de rondvraag van Commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) over de aandacht voor veehouderij in 'focussessies' Provincie Gelderland.

In de mededelingenbrief staat: "We willen oplossingen aanreiken voor uitdagingen die nu en in de toekomst op ons pad komen naar een duurzaam, bereikbaar en economisch welvarend Gelderland. In de Statenbrief Actualisatie Omgevingsvisie en –verordening 2018: samen (PS2017-706) hebben we aangegeven dat we gericht met onze partners hierover in gesprek gaan. We hebben hun expertise, inzichten, opvattingen, ideeën én netwerk nodig. Een Gaaf Gelderland bouwen we immers niet binnen de muren van het provinciehuis. We organiseren 3 sessies, waarin telkens 2 of 3 thema’s centraal staan:

• donderdag 7 december: Circulaire Economie en Biodiversiteit;

• dinsdag 12 december: Klimaatadaptatie en Energietransitie;

• donderdag 14 december: Economisch Vestigingsklimaat en Vestigingsklimaat Wonen en Bereikbaarheid."

De veehouderij is een belangrijk thema in de huidige omgevingsvisie, en er liggen belangrijke opgaven. Het is regelmatig onderwerp in de media. Ook morgen is het weer onderwerp in de commissie RLW.

1 Bij welke focussessie is veehouderij aan de orde ?

2 Welke partners worden er uitgenodigd op de verschillende dagen ?

3 Worden er alleen partners uitgenodigd bij de set thema's die de provincie nu heeft bedacht, of kunnen partners die andere belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zien zich ook nog melden ?

4 Het aantal thema's is kleiner dan in de startnotitie is genoemd. Klopt dat ? Hoe heeft de selectie plaatsgevonden ?

Luuk van der Veer

Fractieleider Partij voor de Dieren Gelderland

Antwoorddatum: 6 dec. 2017

De vragen zijn mondeling beantwoord door Gedeputeerde Meyers tijdens de commissievergadering van de commissie RLW van 6 december 2017

1. Veehouderij zal, naar verwachting, onderwerp van gesprek zijn in bijna iedere focussessie, omdat duurzaamheid, economisch belang, een schoon een leefbaar Gelderland allemaal direct gerelateerd zijn aan het onderwerp.

2. Per focussessie zijn gericht mensen uitgenodigd. In ieder geval zal LTO (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) in veel sessies aanwezig zijn. Daarnaast kan iedereen die denkt bij te kunnen dragen aan het onderwerp van een sessie zich via de website van de Provindie opgeven.

Een vervolgvraag van Luuk van der Veer: 'Zouden we, in verband met mogelijke 'lobbyactiviteiten', niet meer inzicht moeten hebben in welke partners daadwerkelijk zijn uitgenodigd voor de focussessies?'

Antwoord door gedeputeerde: 'De lijsten van genodigden zijn zondermeer in te zien.'

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer