Schrif­te­lijke vragen over de jacht op eenden


Indiendatum: aug. 2017

In de Statenvergadering van 24 mei (bij het debat over de jacht op grond van de provincie[1] ) is door onze fractie gewezen op een onderzoek over aangeschoten eenden, en op een filmpje op internet van een jager, waarin is te zien hoe eenden aangeschoten worden.

Gisteren is het jachtseizoen weer geopend. Het filmpje staat nog steeds op youtube, en is inmiddels meer dan 19.000 keer bekeken. Er is bijvoorbeeld te zien dat met hagel op de voorste van een groepje van vijf vliegende eenden geschoten wordt, en dat daarna één van de achterste eenden dood naar beneden valt en een andere eend aangeschoten naar beneden valt. Het is aan te nemen dat de drie doorvliegende eenden ook door hagel zijn getroffen. In het debat is door onze fractie de vraag gesteld of dit een overtreding is. Dit kon toen niet beantwoord worden.

1. Is hier sprake van een overtreding van de wet, bijvoorbeeld van artikel 2.1 van de wet Dieren[2]? Zo ja, welke boete of straf is van toepassing?

2. Als er sprake is van een overtreding of misdrijf, bent u het dan met ons eens, dat jagers kennelijk niet beseffen dat dit niet mag, als ze filmpjes ervan op youtube zetten ?

3. Als het zó schieten op een groep eenden niet toegestaan is, en burgers zien dit gebeuren, kunnen zij dat dan melden bij het meldpunt van de provincie[3]? Zo ja, hoe moet dit ?

4. Wie doet de handhaving (in verband met dierenleed) op de wet Natuurbescherming en op de wet Dieren (voor zover het om niet gehouden dieren gaat, bijvoorbeeld m.b.t. artikel 2.1) ?

5. Zijn er ook provincieambtenaren betrokken bij de handhaving ? Zo ja, hoeveel uren besteden zij aan het voorkomen van het aanschieten van eenden bij de jacht op de wilde eend ?

6. Een goedkopere manier van handhaving is wellicht het introduceren van cameratoezicht op de jacht (net als in slachthuizen[4] , of het toezicht bij de provinciale wegen[5] ). Er was nog geen meerderheid voor ons voorstel daarvoor. Is het juridisch mogelijk om in een ontheffing van de provincie, of in een pachtcontract voor het verpachten van de jacht, een voorwaarde op te nemen dat het schieten van dieren altijd met een camera opgenomen moet worden, en dat de opnamen ingeleverd worden ?

7. In Denemarken is een actieplan gemaakt om het aantal aangeschoten eenden te verminderen[6] . Bent u bereid in Gelderland onderzoek te faciliteren naar het aantal watervogels dat wordt aangeschoten, en een actieplan op te stellen om dat aantal te verminderen ?

Luuk van der Veer

Lid Provinciale Staten van Gelderland

Partij voor de Dieren.

1 https://gelderland.stateninformatie.nl/document/5345341/1

2 http://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2015-02-01#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.1

3 http://milieuklacht.gelderland.nl/Aankondigingen.aspx?codepartner=prvgld

4 https://nos.nl/artikel/2174354-slachthuizen-krijgen-cameratoezicht-om-misstanden-te-voorkomen.html

5 http://webcam.prvgld.nl/

6 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00063657.2012.748715 zie ook http://kb.rspca.org.au/What-are-the-wounding-rates-associated-with-duck-hunting_529.html en http://www.rspcavic.org/documents/Campaigns/duck/RSPCA%20Victoria%20submission%20to%20the%20GMA.pdf

Indiendatum: aug. 2017
Antwoorddatum: 12 sep. 2017

Antwoord op Statenvragen PS2017-488

Arnhem, 12 september 2017

zaaknr. 2017-011661

De leden van Provinciale Staten

Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Van der Veer (PvdD) over Jacht op eenden

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het Statenlid L. van der Veer toekomen.

Inleiding

In de Statenvergadering van 24 mei (bij het debat over de jacht op grond van de provincie1 ) is door onze fractie gewezen op een onderzoek over aangeschoten eenden, en op een filmpje op internet van een jager, waarin is te zien hoe eenden aangeschoten worden. Gisteren is het jachtseizoen weer geopend. Het filmpje staat nog steeds op youtube, en is inmiddels meer dan 19.000 keer bekeken. Er is bijvoorbeeld te zien dat met hagel op de voorste van een groepje van vijf vliegende eenden geschoten wordt, en dat daarna één van de achterste eenden dood naar beneden valt en een andere eend aangeschoten naar beneden valt. Het is aan te nemen dat de drie doorvliegende eenden ook door hagel zijn getroffen. In het debat is door onze fractie de vraag gesteld of dit een overtreding is. Dit kon toen niet beantwoord worden.

Vragen:

Vraag 1: Is hier sprake van een overtreding van de wet, bijvoorbeeld van artikel 2.1 van de wet Dieren2 ? Zo ja, welke boete of straf is van toepassing ?

Antwoord op vraag 1: Nee, uit de filmbeelden kunnen wij geen overtreding van de wet opmaken. Jagen op eenden met een hagelgeweer is toegestaan. Dat daarbij ook andere dieren kunnen worden geraakt moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is primair ter beoordeling van de jager of deze een veilig en verantwoord schot kan lossen.

Vraag 2: Als er sprake is van een overtreding of misdrijf, bent u het dan met ons eens, dat jagers kennelijk niet beseffen dat dit niet mag, als ze filmpjes ervan op youtube zetten ?

Antwoord op vraag 2: Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3: Als het zó schieten op een groep eenden niet toegestaan is, en burgers zien dit gebeuren, kunnen zij dat dan melden bij het meldpunt van de provincie3 ? Zo ja, hoe moet dit ?

Antwoord op vraag 3: Zie antwoord bij vraag 1. Overigens kunnen burgers vermeende incidenten altijd melden bij het provincieloket. Dit kan zowel telefonisch als via post [@] gelderland.nl maar ook met het klachtenformulier via de contactpagina op onze website.

Vraag 4: Wie doet de handhaving (in verband met dierenleed) op de wet Natuurbescherming en op de wet Dieren (voor zover het om niet gehouden dieren gaat, bijvoorbeeld m.b.t. artikel 2.1) ?

Antwoord op vraag 4: Handhaving op naleving van de Wet natuurbescherming en op de Wet dieren kan plaatsvinden door provinciale toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van bijvoorbeeld de provincie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of de politie

Vraag 5: Zijn er ook provincieambtenaren betrokken bij de handhaving ? Zo ja, hoeveel uren besteden zij aan het voorkomen van het aanschieten van eenden bij de jacht op de wilde eend ?

Antwoord op vraag 5: Ja, toezichthouders en handhavers van de provincie Gelderland richten zich ook op naleving van de Wet natuurbescherming. Hoeveel uren worden besteed aan het voorkomen van het aanschieten van eenden bij de jacht op de wilde eend wordt niet geregistreerd. Overigens vindt u meer informatie over ons handhavingsuitvoeringsprogramma in het uitvoeringsprogramma 2017 voor de afdeling vergunningverlening en handhaving, met uw kenmerk PS2016-813.

Vraag 6: Een goedkopere manier van handhaving is wellicht het introduceren van cameratoezicht op de jacht (net als in slachthuizen4 , of het toezicht bij de provinciale wegen5 ). Er was nog geen meerderheid voor ons voorstel daarvoor. Is het juridisch mogelijk om in een ontheffing van de provincie, of in een pachtcontract voor het verpachten van de jacht, een voorwaarde op te nemen dat het schieten van dieren altijd met een camera opgenomen moet worden, en dat de opnamen ingeleverd worden ?

Antwoord op vraag 6: Ja, het is over het algemeen juridisch mogelijk om aan overeenkomsten of ontheffingen voorwaarden te verbinden. Wij zien echter geen aanleiding om het voorgestelde gebruik van camera’s voor te schrijven. Enerzijds omdat dergelijke beelden vaak onvoldoende zijn om een gedegen beoordeling op te kunnen baseren. Anderzijds omdat dit de lastendruk bij de betrokkenen onevenredig zou laten toenemen.

Vraag 7: In Denemarken is een actieplan gemaakt om het aantal aangeschoten eenden te verminderen6 . Bent u bereid in Gelderland onderzoek te faciliteren naar het aantal watervogels dat wordt aangeschoten, en een actieplan op te stellen om dat aantal te verminderen ? 3

Antwoord op vraag 7: Nee, de wilde eend is een bejaagbare soort waarop primair de regels voor de jacht van toepassing zijn. Zowel het openstellen van de jacht, als het aanwijzen van de middelen voor de jacht en daarmee het eventuele onderzoek naar de effectiviteit van die middelen, zijn een verantwoordelijkheid van de minister.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vervolgvragen over het vergassen van ganzen

Lees verder

Schriftelijke vragen over subsidie voor shows met uilen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer