Amen­dement Paragraaf Dieren­welzijn


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712“Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteldwordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsvisie metplanidentificatienummer: NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1 in hoofdstuk3 na paragraaf 7 een extra paragraaf toe te voegen, met de volgendetekst :


§8 Dierenwelzijn

Wat we zien in Gelderland…

In Gelderland is nog veel teverbeteren op het gebied van dierenwelzijn, en de provincie kandaarbij een belangrijke rol spelen. Veel koeien komen nooit in dewei; van biggetjes wordt de staart afgeknipt; meer dan 100,000 dierenworden tijdens de jacht geschoten.

Waar we naar streven….

Een diervriendelijkerGelderland

Minder dieren in deveehouderij die nooit buiten komen
Minder wild dat geschotenwordt
Meer sterren van de Dierenbescherming voorveehouderijbedrijven

Onze ambitie:

  • Bij de meest diervriendelijke provincies van Nederland horen.

Onze aanpak:

  • Meer handhaving op beleidsterreinen die met dieren te maken hebben, bijvoorbeeld de jacht;
  • Meer aandacht voor dierenwelzijn in onze eigen organisatie, bijvoorbeeld geen plezierjacht op eigen terrein en diervriendelijk eten in het bedrijfsrestaurant;
  • Lobby, bijvoorbeeld bij het rijk om extra mogelijkheden te creëren om dierenwelzijn te verbeteren;
  • Maatregelen via het omgevingsbeleid, bijvoorbeeld om weidegang te stimuleren, en om de gevolgen van stalbranden te verminderen;

  • Financiële maatregelen, bijvoorbeeld een subsidieregeling voor opvang van dieren die op provinciale wegen worden aangereden;

L.van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PVV

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50plus

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Amendement Gedicht Omgevingsvisie

Lees verder

Amendement Inwerkingtreding PS besluit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer