Amen­dement Inwer­king­treding PS besluit


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712“Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteldwordt in het ontwerpbesluit, onder D, de volgende tekst tewijzigen
van :

“D.De besluiten onder A. en B. treden in werking op een nader doorGedeputeerde Staten te bepalen datum. Het besluit onder C treedt inde werking de dag na het besluit daarover van Provinciale Staten.”

naar:


“D.De besluiten onder A. en B. treden in werking op een nader doorProvinciale Staten te bepalen datum. Het besluit onder C treedt in dewerking de dag na het besluit daarover van Provinciale Staten.”

Toelichting:

Deaanpassing van de omgevingsvisie is nog niet af, omdat GedeputeerdeStaten de tekst die uit de omgevingsvisie verwijderd wordt nog eenandere plaats moeten geven. Provinciale Staten kunnen pas eencompleet oordeel geven over de aanpassing van de visie, alsGedeputeerde Staten nadere regelingen heeft vastgesteld. Als datgebeurd is kunnen op een van de volgende StatenvergaderingenProvinciale Staten besluiten de nieuwe visie in te laten gaan.

L.van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Lees onze andere moties

Amendement Paragraaf Dierenwelzijn

Lees verder

Motie Visieschetsen vervangen door tekst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer