Motie Visie­schetsen vervangen door tekst


19 december 2018

Provinciale Staten van Gelderland,in vergadering bijeen op 19 december 2018

overwegende:

  • dat de visieschetsen volgens de reactienota voor verwarring hebben gezorgd;

  • dat de visieschetsen soms voorbeelden bevatten, in plaats van een visie op hoofdlijnen;

  • dat sommige visieschetsen eenvoudig te vervangen zijn door een korte tekst;

  • dat een korte tekst gemakkelijker te onderhouden en te amenderen is dan een schets;

verzoekenGedeputeerde Staten :

  • in een volgende versie van de omgevingsvisie de visieschetsen, voor zover mogelijk, te vervangen door korte tekst;

engaan over tot de orde van de dag.

L.van der Veer,
Partij voor de Dieren.

Toelichting : In de “Visieschetsvoor het gesprek over circulaire economie” staan bijvoorbeeld“Circulaire bedrijventerreinen” aangegeven. Kennelijk is er eenselectie gemaakt, en zijn sommige bedrijventerreinen niet circulairen andere wel. Het is niet duidelijk waarom, want we zijn het er overeens dat op den duur alle bedrijventerreinen circulair moeten worden.Er kan bijvoorbeeld een ambitie worden opgenomen over het percentagebedrijventerreinen dat in 2023 en 2027 circulair is.


In de“Visieschets voor het gesprek over biodiversiteit” zijn voor“Biodiversiteit in de stad” de bebouwde kommen van Apeldoorn,Arnhem, Culemborg, Ede, Nijmegen en Winterswijk aangegeven. Dat maaktde visie moeilijker aan te passen / te amenderen, als bijvoorbeeldZutphen aan zou willen sluiten. Het is veel eenvoudiger dit als tekstin de visie op te nemen. Bijvoorbeeld, op hoofdlijnen, als ambitieover het percentagebebouwde kom met voldoende biodiversiteit in 2023.


In

de “Visieschets voor het gesprek over woon- en leefomgeving”

staan “Krimpgebieden” aangegeven. Maar wat krimpgebied is volgt

uit de jaarlijkse CBS-cijfers. Het is niet praktisch dat in de visie

op te nemen. Deze ruimtelijke informatie zou in een apart document

bijgevoegd kunnen worden, net als de voorbeelden, zonder dat het deel

uitmaakt van de vast te stellen visie. Visieschetsen

zouden wel goed gebruikt kunnen worden om het zoekgebied voor nog te

realiseren ambities vast te stellen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, SP, PvdA, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer