Motie Ledver­lichting


30 januari 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 30 januari 2019,

constaterende dat:

  • in motie 18M38 is vastgelegd dat er jaarlijks, tot en met 2029, €30 miljoen beschikbaar is voor de Agenda Klimaat en Energie;
  • tot nu toe deze middelen nog beperkt zijn benut en dat er in de langjarige begroting ook rekening wordt gehouden met oplopende bestedingen in de komende vijf jaar [1];

overwegende dat

  • er diverse voorstellen worden gedaan waarbij voor de financiering wordt geput uit de M38-middelen, zoals heden het voorstel over versnelling invoering LED-verlichting (PS2018-887) en voor een innovatiefonds voor openbaar vervoer (PS2018-891);
  • hierbij geen brede afweging plaatvindt over hoe het geld het best besteed kan worden, met name op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en circulariteit;
  • Provinciale Staten een goede én snelle afweging kunnen maken als er een afwegingskader voorhanden is waarmee alternatieven beoordeeld kunnen worden;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • rúim voor het zomerreces een voorstel te doen voor een integrale afweging van de besteding van de M38-gelden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren.

[1] Presentatie Technische Briefing voor de begroting 2019 op 10 okt 2018, powerpoint blz 2


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Visieschetsen vervangen door tekst

Lees verder

Motie Laagdrempelig toegankelijke Stateninformatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer