Motie Laag­drem­pelig toegan­ke­lijke Staten­in­for­matie


30 januari 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 30 januari 2019,

constaterende dat

  • toegang voor burgers tot de meeste digitaal opgeslagen stukken van de Provincie Gelderland van 2013 en eerder niet zonder tussenkomst van een ambtenaar van de Griffie mogelijk is;

overwegende dat

  • dit een drempel opwerpt voor burgers, journalisten en onderzoekers om historische gegevens op te zoeken die openbaar zijn;
  • de Commissie Rechtsbescherming van oordeel is dat de in het WOB-verzoek gevraagde informatie thans niet openbaar is in de zin van de Wet Openbaarheid van Bestuur;

besluiten

  • dat statenstukken, die in elk geval geen privacygevoelige informatie bevatten, zonder tussenkomst van de Griffie online toegankelijk moeten zijn;

en verzoeken

  • de Griffie er zorg voor te dragen dat ook de digitaal opgeslagen statenstukken van 2013 en eerder, die aan deze voorwaarde voldoen, doorzoekbaar worden gemaakt voor burgers in het huidige Staten Informatie Systeem,

en gaan over tot de orde van de dag.

M. Moulijn, Partij voor de Dieren.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer