Mede-inge­diende Motie Emis­sieloos busvervoer


30 januari 2019

Deze motie is mede-ingediend met VVD e.a.

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 30 januari 2019,

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat

  • Een belangrijke pijler van het coalitieakkoord "Ruimte voor Gelderland" de aandacht voor duurzaamheid is;
  • Provinciale Staten in het klimaatinitiatief in 2030 55% emissiereductie tot doel hebben gesteld en in 2050 100% emissiereductie ten opzichte van 1990;
  • Provinciale Staten hebben aangegeven innovaties op het gebied van duurzaam bus- tram- en treinvervoer te willen stimuleren;
  • Er ten behoeve van het stimuleren van innovaties op het vlak van het verduurzamen van Openbaar Vervoer bij de concessie Rijnijssel-Vecht €5.000.000 beschikbaar wordt gevraagd;

Overwegende dat

  • De aankomende concessies (Berkel-Dinkel en Rijn-Waal) eveneens grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid kennen;
  • Er binnen Gelderland tevens behoefte bestaat aan het breder stimuleren van initiatieven met betrekking tot het verduurzamen van lokale regionale mobiliteit, zoals bijvoorbeeld Trolley 2.0, inzet remenergie en het gebruik van waterstof bij treinen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • Een tweede innovatiefonds van €5.000.000 in te stellen ten behoeve innovaties in emissieloos tram- en treinvervoer in de aankomende concessies en initiatieven op het gebied van duurzame lokale en regionale mobiliteit;
  • Dit innovatiefonds te vullen vanuit de middelen van agenda Klimaat en Energie (18M38)

En gaan over tot de orde van de dag.

VVD, Ans Huisman

CDA, Otto Van Verschuer

D66, Rita Braam

PvdA, Peter Kerris

GroenLinks, Wouter Witteveen

SP, Paul Kusters

ChristenUnie, Dirk Vreugdenhil

SGP, Klaas Ruitenberg

Partij voor de Dieren, Maaike Moulijn

50Plus, Marcel Bruins


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, CDA, D66, PvdA, SP, GroenLinks, CU, SGP, 50plus

Tegen

PVV