Mede-inge­diende Motie Emis­sieloos busvervoer


30 januari 2019

Deze motie is mede-ingediend met VVD e.a.

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 30 januari 2019,

Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat

  • Een belangrijke pijler van het coalitieakkoord "Ruimte voor Gelderland" de aandacht voor duurzaamheid is;
  • Provinciale Staten in het klimaatinitiatief in 2030 55% emissiereductie tot doel hebben gesteld en in 2050 100% emissiereductie ten opzichte van 1990;
  • Provinciale Staten hebben aangegeven innovaties op het gebied van duurzaam bus- tram- en treinvervoer te willen stimuleren;
  • Er ten behoeve van het stimuleren van innovaties op het vlak van het verduurzamen van Openbaar Vervoer bij de concessie Rijnijssel-Vecht €5.000.000 beschikbaar wordt gevraagd;

Overwegende dat

  • De aankomende concessies (Berkel-Dinkel en Rijn-Waal) eveneens grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid kennen;
  • Er binnen Gelderland tevens behoefte bestaat aan het breder stimuleren van initiatieven met betrekking tot het verduurzamen van lokale regionale mobiliteit, zoals bijvoorbeeld Trolley 2.0, inzet remenergie en het gebruik van waterstof bij treinen;

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • Een tweede innovatiefonds van €5.000.000 in te stellen ten behoeve innovaties in emissieloos tram- en treinvervoer in de aankomende concessies en initiatieven op het gebied van duurzame lokale en regionale mobiliteit;
  • Dit innovatiefonds te vullen vanuit de middelen van agenda Klimaat en Energie (18M38)

En gaan over tot de orde van de dag.

Ans Huisman
VVD

Otto van Verschuer
CDA

Rita Braam
D66

Peter Kerris
PvdA

Wouter Witteveen
GroenLinks

Paul Kusters
SP

Dirk Vreugdenhil
ChristenUnie

Klaas Ruitenberg
SGP

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Marcel Bruins
50Plus


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, CDA, D66, PvdA, SP, GroenLinks, SGP, 50plus, ChristenUnie

Tegen

PVV