Motie Reken­ka­mer­rapport Ener­gie­tran­sitie


30 januari 2019

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 30 januari 2019

constaterende :

  • dat het Rekenkamerrapport “Energie in Transitie” spreekt over de regierol van de provincie bij de energietransitie;
  • dat voor isolatiemaatregelen en kleinschalige opwekking van energie aan en rondom woningen veelal een omgevingsvergunning vereist is;
  • dat de kosten voor zo’n vergunning honderden euro’s kan bedragen, en dan relatief groot kunnen zijn ten opzichte van de bouwsom;
  • dat er tussen de gemeenten grote verschillen in de legesverordeningen en hoogte van leges voor omgevingsvergunningen zijn;

overwegende :

  • dat het gezien de urgentie van de klimaattransitie van belang is dat er geen financiële drempels worden opgeworpen voor verduurzaming aan en rond de woning;
  • dat het bij de regierol van de provincie hoort om ervoor te zorgen dat voor alle burgers in Gelderland zoveel mogelijk dezelfde randvoorwaarden gelden;

verzoeken Gedeputeerde Staten :

  • de gemeenten ertoe te bewegen legeskortingen toe te passen of deze op 0 te stellen voor een vergunning voor klimaatvriendelijke maatregelen aan en rond de woning;

en gaan over tot de orde van de dag.

M. Moulijn, Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, CU, SGP, GroenLinks, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer