Amen­dement Omge­vings­visie: duurzame ontwik­ke­lings­doelen VN


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712“Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteldwordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsvisie metplanidentificatienummer: NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1, de tekst inhoofdstuk 2, “Naar de toekomst: een schoon, gezond, veilig enwelvarend Gelderland”

tewijzigen van:

  • Schoon en welvarend. Dat = een dynamisch, duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk- en ondernemersklimaat, goed bereikbaar en met een goed functionerende arbeidsmarkt en dito kennis- en onderwijsinstellingen. Maar dat = ook: het tegengaan van schadelijke uitstoot, afval en uitputting van grondstoffen. En: het investeren in nieuwe, alternatieve vormen van energie.


naar:

  • Schoon en welvarend. Dat = een provincie die leeft binnen de ecologische grenzen, met Gelderlanders die zich ten volle kunnen ontplooien, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN als richtsnoer, met een dynamisch, duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk- en ondernemersklimaat, goed bereikbaar en met een goed functionerende arbeidsmarkt en dito kennis- en onderwijsinstellingen. Maar dat = ook: het verkleinen van de voetafdruk, het tegengaan van schadelijke uitstoot, afval en uitputting van grondstoffen. En: het investeren in nieuwe, alternatieve vormen van energie.


Toelichting

  • De wereld heeft te kampen met een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis. De toename van de wereldbevolking kan beide nog verergeren de komende decennia, terwijl tegelijk de vraag urgent wordt hoe de wereldvoedselvoorziening duurzaam en voldoende kan worden ingericht. Ook Gelderland heeft hierin een verantwoordelijkheid en moet nú beginnen zich voor te bereiden op een antwoord.
  • Mensen moeten zich kunnen ontplooien conform de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en kunnen gedijen binnen ecologische grenzen [1]. De transitie die daarvoor nodig is is nog maar net begonnen.
  • De onderstreping is ten behoeve van de leesbaarheid en maakt geen deel uit van het amendement.

L.van der Veer, Partij voor de Dieren

W. Witteveen, GroenLinks

[1] Kate Raworth, Doughnut Economics (Penguin, London 2017, ISBN 9781847941398).


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Educatief programma herdenking

Lees verder

Mede-ingediend Amendement Robuuste Verbindingen GNN

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer