Motie circulaire economie 2

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 1 maart 2017

Constaterende dat

  • Onze huidige economie vooral wordt gekenmerkt door een ‘end of pipe’ benadering en het  doel is om dit om te buigen naar circulair
  • Gelderland de ambitie heeft om de eerste circulaire economie te zijn van Nederland

Overwegende dat

  • Grondstofgebruik en energie van grootverbruikers nog nauwelijks worden belast, waardoor het voor bedrijven financieel minder aantrekkelijk is om circulair te worden, terwijl arbeid wel hoog wordt belast

Verzoeken GS

  • Om bij het nieuw te vormen kabinet te lobbyen voor een zwaardere belastingheffing op grondstofgebruik en energie van grootverbruikers en een lastenverlichting op arbeid zodat de werkgelegenheid, hergebruik van grondstoffen en energiebesparing extra gestimuleerd zullen worden.

                                                

Maaike Moulijn                                Joa Maouche                          Paul Kusters
Partij voor de Dieren                       Groen Links                            SP

 

Status: Verworpen
Voor: Partij voor de Dieren, Groen Links, SP, 50Plus
Tegen: VVD, CDA, SGP, CU, D66, PVV, PvdA