Amen­dement Groene Ontwik­ke­lingszone


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712“Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteldwordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsverordening metplanidentificatienummer b_NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1_20, Artikel 1.1(aanwijzing gebieden)

deaanwijzing van Groene Ontwikkelingszone te wijzigen van:

Groene ontwikkelingszone

gebied met een anderebestemming dan natuur dat ruimtelijk is vervlochten met het Geldersnatuurnetwerk, waaronder weidevogelgebieden en rustgebieden voorwinterganzen;

naar:

Groene ontwikkelingszone

gebied met een anderebestemming dan natuur dat ruimtelijk is vervlochtenen functioneel samenhangtmet het Gelders natuurnetwerk, waaronder weidevogelgebieden enrustgebieden voor winterganzen. Inde Groene Ontwikkelingszone wordt ingezet op versterking van desamenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden.

Toelichting

  • Door de in het concept-actualisatieplan voorgestelde tekst lijkt het alsof het niet langer beleid is om in de Gelderse Ontwikkelingszones ook daadwerkelijk natuurwaarden te ontwikkelen en de samenhang en robuustheid van de natuur te versterken. Hiermee is deze wijziging niet meer beleidsarm hetgeen, gelezen de toelichting, wel de intentie is.
  • Ruimtelijke vervlechting is niet hetzelfde als functionele samenhang. Door deze term te schrappen valt een deel van de grondslag onder de Gelderse Ontwikkelingszones weg.
  • De onderstreping is ten behoeve van de leesbaarheid en maakt geen deel uit van het amendement.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Wouter Witteveen
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, SGP

Lees onze andere moties

Amendement Brandgangen

Lees verder

Amendement Nationaal Landschap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer