Amen­dement Groene Ontwik­ke­lingszone


19 december 2018

Op voorstel PS2018-712 “Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening”.

Voorgesteld wordt in het Actualisatieplan van de Omgevingsverordening met planidentificatienummer b_NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1_20, Artikel 1.1 (aanwijzing gebieden)

de aanwijzing van Groene Ontwikkelingszone te wijzigen van:

Groene ontwikkelingszone

gebied met een andere bestemming dan natuur dat ruimtelijk is vervlochten met het Gelders natuurnetwerk, waaronder weidevogelgebieden en rustgebieden voor winterganzen;

naar:

Groene ontwikkelingszone

gebied met een andere bestemming dan natuur dat ruimtelijk is vervlochten en functioneel samenhangt met het Gelders natuurnetwerk, waaronder weidevogelgebieden en rustgebieden voor winterganzen. In de Groene Ontwikkelingszone wordt ingezet op versterking van de samenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden.


Toelichting

  • Door de in het concept-actualisatieplan voorgestelde tekst lijkt het alsof het niet langer beleid is om in de Gelderse Ontwikkelingszones ook daadwerkelijk natuurwaarden te ontwikkelen en de samenhang en robuustheid van de natuur te versterken. Hiermee is deze wijziging niet meer beleidsarm hetgeen, gelezen de toelichting, wel de intentie is.
  • Ruimtelijke vervlechting is niet hetzelfde als functionele samenhang. Door deze term te schrappen valt een deel van de grondslag onder de Gelderse Ontwikkelingszones weg.
  • De onderstreping is ten behoeve van de leesbaarheid en maakt geen deel uit van het amendement.

L. van der Veer, Partij voor de Dieren


W. Witteveen, GroenLinksStatus

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, PvdA, 50plus

Tegen

VVD, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, SGP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer