Amen­dement Geen doel­ver­laging


15 december 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

Het Regionaal Waterprogramma 2021-2027 "Water stuurt", op bladzijde 20, vanaf “Afhankelijkheid van derden" tot aan “We ondersteunen de waterschappen bij..." komt te luiden:

Afhankelijkheid van derden
De waterschappen voeren een groot deel van de maatregelen uit waarmee we uiterlijk in 2027 de doelen willen halen. Maar of dat lukt, is deels afhankelijk van maatregelen door derden. Zo is het bij veel grensoverschrijdende wateren nodig dat in Duitsland de emissies
van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen worden verlaagd, zodat het water aan de Nederlandse normen voldoet wanneer het onze provincie binnenkomt. De Gelderse landbouwsector moet ook de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen verlagen. Provincies en waterschappen hebben nauwelijks bevoegdheden om dit af te dwingen. Het Rijk heeft met de meststoffenwetgeving en het toelatingsbeleid voor stoffen de belangrijkste instrumenten in handen. Maar met de komst van de Omgevingswet krijgen provincies en waterschappen een aantal nieuwe instrumenten. Een voorbeeld is de mogelijkheid om in afgebakende gebieden het telen van bepaalde gewassen te verbieden. Omdat de toepasbaarheid en de impact van deze instrumenten nu nog niet goed kan worden ingeschat, hebben we daar in dit waterprogramma voor de KRW-doelen nog geen rekening mee gehouden.

Toelichting:
Hiermee wordt de tekst weer zoals deze in de ontwerptekst was. De wijziging die in de reactienota staat om voor te bereiden op een doelverlaging wordt dus niet gedaan, omdat we vinden dat er meer moet worden gedaan om een doelverlaging te voorkomen.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Niet infiltreren

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, ganzenrustgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer