Amen­dement Geen onbe­perkte verlenging fauna­be­heerplan


28 september 2022

De indiener stelt voor het vierde ontwerpbesluit d.d. 12 juli 2022 (wijziging Omgevingsverordening Gelderland 2022 vóór publicatie in het Provinciaal Blad) als volgt te wijzigen:

In onderdeel D wordt “worden verlengd” vervangen door: worden verlengd met ten hoogste één jaar.

Toelichting:

In de aanstaande Omgevingsverordening is de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om de geldigheidsduur van het faunabeheerplan te verlengen niet meer opgenomen. In het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid om te verlengen weer toegevoegd, maar de maximale duur van 1 jaar, zoals in de vorige Omgevingsverordening stond, is hier niet in opgenomen. Daarom wordt de maximale termijn van één jaar weer toegevoegd aan de verordening.

----------------------

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren

C. Claassen,

SP


Status

Aangenomen

Voor

FVD, D66, SP, PvdA, 50plus, GroenLinks, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Amendement Najaarsnota Geen subsidie voor innovatiemakelaar kalverhouderij

Lees verder

Amendement Geen delegatie GS verlenging faunabeheerplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer