Amendement Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie, gezondheid dieren en planten

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement (art. 32 RvO)

Op voorstel PS2018-73,

"Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening".

Voorgesteld wordt op bladzijde 8 na : "De kern van onze Omgevingsvisie is dat een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor ons voorop staat. "

het volgende toe te voegen :

"Gezond, veilig, schoon en welvarend niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren en planten. "

Toelichting: dieren worden vrijwel niet genoemd in de kadernota. We vinden het belangrijk dat we ook rekening houden met de dieren in de provincie.

L. van der Veer,

Partij voor de Dieren. 

Status:
Voor: SP, PvdD
Tegen: verworpen