Amen­dement Kadernota actu­a­li­satie Omge­vings­visie, lucht­kwa­li­teits­normen


8 maart 2018

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement (art. 32 RvO)

Op voorstel PS2018-73, "Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening" .

Voorgesteld wordt om op pagina 14 voor paragraaf 4.2 de volgende tekst toe te voegen:

"Schone lucht Gelderland voldoet zo snel mogelijk, uiterlijk in 2025, aan de luchtkwaliteitsnormen van de World Health Organisation (WHO)."

Toelichting:

Luchtverontreiniging leidt in Nederland jaarlijks tot ca. 12.000 vroegtijdige sterfgevallen[1]. De WHO adviseert strengere normen te gebruiken dan nu het geval is[2]. De Gezondheidsraad adviseert om in het belang van de volksgezondheid de WHO normen te gaan gebruiken. In Gelderland voldoen we nog niet overal aan de WHO normen[3].

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Marcel Bruins
50Plus

Paul Hofman-Fransen
GroenLinks

1 https://gelderland.stateninfor...


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdD, 50plus, GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie