Amendement Kadernota actualisatie Omgevingsvisie, luchtkwaliteitsnormen

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 7 maart 2018.

Amendement (art. 32 RvO) 

Op voorstel PS2018-73, "Kadernota Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening" .  

Voorgesteld wordt om op pagina 14 voor paragraaf 4.2 de volgende tekst toe te voegen:

"Schone lucht Gelderland voldoet zo snel mogelijk, uiterlijk in 2025, aan de luchtkwaliteitsnormen van de World Health Organisation (WHO)."

Toelichting: 

Luchtverontreiniging leidt in Nederland jaarlijks tot ca. 12.000 vroegtijdige sterfgevallen[1]. De WHO adviseert strengere normen te gebruiken dan nu het geval is[2]. De Gezondheidsraad adviseert om in het belang van de volksgezondheid de WHO normen te gaan gebruiken. In Gelderland voldoen we nog niet overal aan de WHO normen[3]. 

 

L. van der Veer

Partij voor de Dieren

M. Bruins

50PlUS 

P.L.P.S. Hofman-Fransen

GroenLinks

 

1 https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6190262/1/Advies_Gezondheidsraad_(PS2018-105)

2 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/update-of-who-global-air-quality-guidelines

https://www.mnh.nl/wat-we-doen/duurzame-leefomgeving/luchtkwaliteit-eu-en-normen/

3 https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/435168 

Status: verworpen
Voor: D66, PvdD, 50plus, GroenLinks, SP
Tegen: