Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, biodi­ver­siteit in afwe­gings­kader


31 maart 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit, onder B, artikel I, onderdeel D, als volgt te wijzigen:

Artikel 1a.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen b tot en met e worden geletterd c tot en met f.

2. De onderdelen a en b komen te luiden:

a. de biodiversiteit en de natuur;
b. het landschap, inclusief erfgoed;.


Toelichting:

Het amendement voegt een essentieel thema toe aan het afwegingskader, namelijk dat van de biodiversiteit. Daarnaast wordt hiermee onderscheid gemaakt tussen biodiversiteit en natuur enerzijds en landschap en erfgoed anderzijds.

Paragraaf 1a.1 verwijst expliciet naar de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Een belangrijke ambitie daarin is het bewaren en vergroten van de biodiversiteit in de provincie.

In de paragraaf “Werken met natuur” op blz. 34 staat:

“[We merken], ook in Gelderland, dat de variatie in planten- en diersoorten daalt. Er is meer nodig om dit weer op peil te krijgen. [...] Werken mét de natuur, in plaats van ertegen; dat is wat wij voorstaan. Dit helpt, niet alleen om ervoor te zorgen dat de variatie in planten- en diersoorten weer groeit, maar ook in het kader van klimaatadaptatie.“

Biodiversiteit en natuur zijn verwant maar niet hetzelfde.

Het amendement splitst item a in “biodiversiteit en natuur” en “landschap en erfgoed”. De opsomming als geheel bevat elementen die mogelijk tegenstrijdige belangen hebben: bijvoorbeeld bereikbaarheid (item d) kan op gespannen voet staan met het milieu (item c). Ook al zijn natuur en biodiversiteit verwant aan de thema’s landschap en erfgoed, ze kunnen toch tot een afwegingsdilemma leiden. Het is daarom goed om ze ook apart te benoemen.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SGP, SP, VVD

Tegen

FVD, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, geen verminderde bescherming Gelders Natuurnetwerk

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, verkenningsgebied natuurbegraven verkleinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer