Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, geen expe­ri­menten


31 maart 2021

De indiener stelt voor het voorliggende besluit, onder B, als volgt te wijzigen:

1. In artikel I vervallen de onderdelen D en Z.

2. Artikel II komt te luiden:

Artikel II (inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.


Toelichting:

De onderdelen die gebruik maken van de Crisis- en Herstelwet, en die vooruitlopen op de invoering van de Omgevingswet, geven aanleiding tot veel discussie, en komen te vervallen.

Provinciale Staten gebruiken het komende halfjaar om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Provinciale Staten kunnen ondertussen waar nodig zelf een besluit nemen over aanpassingen van begrenzingen.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

FVD, GrpRoetert, PvdD, PVV, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, verkenningsgebied natuurbegraven verkleinen

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, geen uitbreiding geitenhouderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer