Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening, solitaire recre­a­tie­wo­ningen


15 december 2021

De indiener stelt voor het gewijzigd ontwerpbesluit d.d. 7 december 2021 ais volgt te wijzigen:

De titel van artikel 5.52 komt te luiden:

Artikel 5.52 (recreatiewoningen)

Aan artikel 5.52 wordt een lid toegevoegd luidende:

Een omgevingsplan maakt een solitaire recreatiewoning alleen mogelijk op een reguliere woningbouwlocatie.


Toelichting:
Artikel 2.3 van de vigerende verordening, de instructieregel bestemmingsplan solitaire recreatiewoningen, blijft met dit amendement bestaan in de nieuwe verordening. Er is op dit moment
een zeer groot tekort aan reguliere woningen, en aan bouwvakkers. Er is geen behoefte aan versoepeling van het beleid ten aanzien van recreatiewoningen.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Regels faunabeheerplannen niet schrappen

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, geen permanente bewoning recreatiewoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer