Amen­dement Regels fauna­be­heer­plannen niet schrappen


15 december 2021

De indiener stelt voor het gewijzigd ontwerpbesluit d.d. 7 december 2021 als volgt te wijzigen:

Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:

 • Het tweede lid komt te luiden:
  In aanvulling op artikel 6.2 van het Omgevingsbesluit bevat een faunabeheerplan in ieder geval de volgende gegevens:
  • de omvang van het totale werkgebied van de faunabeheereenheid in hectares;
  • een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid is aangegeven;
  • een beschrijving van de aard en omvang van de handelingen in de periode waarin het voorafgaande faunabeheerplan geldig was en de aard en de omvang van de handelingen gedurende de geldigheidsduur van het faunabeheerplan, onderscheiden per diersoort;
  • een vermelding van de perioden van het jaar waarin de handelingen waarop een faunabeheerplan betrekking heeft plaatsvinden;
  • een vermelding van de wildbeheereenheid waarbinnen de handelingen waarop een faunabeheerplan betrekking heeft plaatsvinden;
  • kwantitatieve gegevens over de ontwikkeling van de populatie van de in het faunabeheerplan omschreven diersoorten op landelijk niveau;
  • een overzicht van de gedode dieren in de looptijd van het voorgaande faunabeheerplan binnen het werkgebied van de faunabeheereenheid;
  • de gegevens en bescheiden die op grond van de Omgevingsregeling worden verstrekt voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de flora- en fauna-activiteit die nodig is voor de uitvoering van het faunabeheerplan voor de onderdelen:
   i. het beperken van de omvang van populaties van in het wild leven dieren; en
   ii. het bestrijden van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers.
 • Na het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende:
  • In aanvulling op het tweede lid bevat een faunabeheerplan voor het beperken van de omvang van populaties van in het wild levende dieren op basis van een omgevingsvergunning voor de flora- en fauna-activiteit de volgende gegevens;
  • een onderbouwing van de noodzaak van populatiebeheer op grond van één of meerdere belangen als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving,
  • de gewenste stand van de soorten opgenomen in het faunabeheerplan en waarvoor een ontheffing of omgevingsvergunning is verleend, een beschrijving wanneer sprake is van een verslechtering van de staat van instandhouding, de wijze waarop monitoring plaatsvindt om dat te voorkomen en de te treffen maatregelen als dit zich voordoet,
  • een beschrijving van de mate waarin de onder a bedoelde belangen in de periode waarop het voorgaande faunabeheerplan betrekking had zijn geschaad, inclusief de getroffen maatregelen en het naar soort onderscheiden aantal gedode dieren,
  • een omschrijving van de voorgenomen handelingen en de noodzaak van deze handelingen om de gewenste stand te bereiken en belangrijke schade te voorkomen,
  • per diersoort een beschrijving van de handelingen die in de periode waarop het voorgaande faunabeheerplan betrekking had zijn verricht om het schaden van de onder genoemde belangen te voorkomen, wanneer van toepassing onderscheiden per gewas,
  • en onderbouwde inschatting van de effectiviteit van de voorgenomen handelingen en een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van deze handelingen wordt bepaald,
  • oor zover het plan betrekking heeft op populatiebeheer van edelherten, damherten, reeën of wilde zwijnen, een beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod en de grootte van de populatie en de mogelijkheden van uitwisseling met aangrenzende terreinen.
 • Het derde lid, onderdelen c en e, is niet van toepassing op soorten waarvoor in de voorgaande periode geen faunabeheerplan gold.

Toelichting:
De regels die aan faunabeheerplannen worden gesteld in de vigerende verordening blijven met dit amendement bestaan, in plaats van dat ze zoals wordt voorgesteld in het voorliggende besluit
verwijderd worden.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, ganzenrustgebieden

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening, solitaire recreatiewoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer