Amen­dement onderzoek en onderwijs met dieren


25 januari 2017

Vergadering Provinciale Staten van Gelderland op 25 januari 2017.


Op voorstel PS2016-778, Natuurparagraaf in de Omgevingsverordening Gelderland.

Voorgesteld wordt onder artikel 3.7.2.5 de volgende tekst te schrappen :

“artikel 3.7.2.5 Vrijstelling voor onderzoek en onderwijs

1. In afwijking van de verboden in artikel 3.10 van de wet is het toegestaan de groene kikker (Rana esculenta), de bruine kikker (Rana temporaria) en de gewone pad (Bufo bufo) alsmede eieren van deze soorten te vervoeren en onder zich te hebben, voor zover deze handelingen plaatsvinden met het oog op gebruik van deze dieren bij onderzoek en onderwijs.

2. De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt niet ten aanzien van groene kikkers, bruine kikkers en gewone padden waarvan de metamorfose is voltooid.”

En opvolgende artikelen waar nodig te hernummeren.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement geldigheidsduur faunabeheerplan

Lees verder

Amendement eisen aan faunabeheerplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer