Amen­dement plant­aardige eiwit­tran­sitie


29 juni 2016

Vergadering Provinciale Staten op 29 juni 2016

Op Beleidskader economie “Werken aan de economie van de toekomst”

De volgende toevoeging wordt voorgesteld op pagina 13 onder “Bij deze ambitie horen de volgende mijlpalen”:

7. In 2020 heeft Gelderland koplopers op het gebied van innovatieve duurzame producten, bijvoorbeeld op het gebied van plantaardige eiwitten, energieleverende bouw en energieneutrale mobiliteit.

Daarnaast wordt voorgesteld om op pagina 38 de volgende toevoeging te doen onder 5.2 Opgaven inzake milieu, energie en klimaat:

Plantaardige eiwittransitie
Tot voor kort ging het in het klimaatdebat altijd over fossiele brandstof. Maar sinds kort scoort het thema landbouw en bodembeheer hoog op het internationale klimaatdebat. Er wordt verwacht dat de vraag naar producten die vanuit duurzaam bodembeheer en een sluitende nutriëntenkringloop worden geteeld zal toenemen, evenals de vraag naar plantaardige eiwitproducten. Gelderland heeft hierin een belangrijke rol. Op dit moment zijn Gelderse ondernemers in combinatie met de Universiteit Wageningen internationale koplopers van de plantaardige eiwittransitie. Zowel wat betreft innovatie, teelt en verwerking tot voor consumenten aantrekkelijke producten. De ontwikkelingen gaan echter snel en als Gelderland deze positie wil behouden, dan vraagt dat een gezamenlijke aanpak van ondernemers, kennisinstituten, inwoners en overheden. De provincie ziet het als haar taak om de koploperspositie in deze opkomende industrie te versterken.

Op dit moment wordt de eiwittransitie opgepakt vanuit verschillende provinciale deelprogramma’s, waaronder economie, land- en tuinbouw, circulaire economie, biobased economy, energietransitie en klimaatbeleid. Om beter in te zetten op de plantaardige eiwittransitie wordt in december 2016 een integrale aanpak voorgesteld binnen de uitwerking van circulaire economie. De aanpak wordt opgesteld in goed overleg met o.a. plantaardige eiwitondernemers, branchevereniging het Planeet, LTO, GNMF en de Universiteit Wageningen.

Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

Janneke Slingerland
ChristenUnie

Rita Braam
D66

Joa Maouche
GroenLinks

Titus Visser
PvdA

Paul Kusters
SP

Marcel Bruins
50Plus


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, 50plus, CDA, SGP, PvdD

Tegen

VVD, PVV

Lees onze andere moties

Amendement burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht

Lees verder

Motie windmolens in ruimtelijk beleid en GNN

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer