Motie wind­molens in ruim­telijk beleid en GNN


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

constaterende

  • dat Gedeputeerde Staten mogelijkheden willen bieden voor windenergie, natuurbegraven, en kleinschalige recreatie in het Gelders Natuur Netwerk;
  • dat Geldersch Landschap & Kastelen, Natuurmonumenten, Gelders Particulier Grondbezit, RECRON, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Vogelbescherming Nederland zich sterk maken voor windmolenvrije natuurgebieden;
  • dat er volgens de Gelderse windvisie in een groot deel van Gelderland al windmolens geplaatst mogen worden;
  • het rendement van windmolens buiten het bos circa eenderde hoger is;

overwegende

  • dat volgens het Gelders Energie Akkoord nog veel windmolens nodig zijn om in 2050 energieneutraal te zijn;
  • dat fracties in de commissievergadering RLW d.d. 15 juni kritisch waren t.a.v. het voorgestelde beleid;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • eerst alternatieve locaties te gebruiken,
  • Provinciale Staten een schets te geven hoeveel windmolens in 2050 volgens de huidige inzichten nodig zijn, en waar deze globaal zullen staan, zodat een integrale afweging gemaakt kan worden,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement plantaardige eiwittransitie

Lees verder

Motie herinrichting N794 Heerderweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer