Amen­dement Vrijval Natuur


28 oktober 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 oktober 2020, op voorstel PS2020-609 "Najaarsnota".

De volgende wijziging wordt voorgesteld:
Beslispunt 1 te wijzigen van:

  1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen

naar:

  1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen exclusief de vrijval van €36,5 miljoen vanuit de reserve Natuur binnen ambitie 3 Natuur en cultuur naar de reserve coalitieakkoordmiddelen binnen het begrotingsonderdeel Algemene dekkingsmiddelen.

    Alle tabellen en toelichtingen waarin deze vrijval is opgenomen in de Najaarsnota 2020 aan te passen aangezien deze €36,5 miljoen niet meer vrijvalt naar de coalitieakkoordmiddelen.


Toelichting:
Gezien de recente berichten[1] over de slechte toestand van de natuur willen Provinciale Staten geen 36,5 miljoen euro aan de reserve natuur onttrekken.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren

Carla Claassen
SP

[1] https://nos.nl/artikel/2352963-meer-achteruitgang-dan-vooruitgang-voor-diersoorten-en-leefgebieden-europese-unie.html

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/26/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-natuur-2019


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

D66, PvdA, 50plus, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, FVD, ChristenUnie

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Paardensport als kernsport schrappen

Lees verder

Motie Weidegang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer