Amen­dement Vrijval Natuur


27 oktober 2020

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 oktober 2020, op voorstel PS2020-609 "Najaarsnota".

De volgende wijziging wordt voorgesteld:
Beslispunt 1 te wijzigen van:

  1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen

naar:

  1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen exclusief de vrijval van €36,5 miljoen vanuit de reserve Natuur binnen ambitie 3 Natuur en cultuur naar de reserve coalitieakkoordmiddelen binnen het begrotingsonderdeel Algemene dekkingsmiddelen.

    Alle tabellen en toelichtingen waarin deze vrijval is opgenomen in de Najaarsnota 2020 aan te passen aangezien deze €36,5 miljoen niet meer vrijvalt naar de coalitieakkoordmiddelen.


Toelichting:
Gezien de recente berichten[1] over de slechte toestand van de natuur willen Provinciale Staten geen 36,5 miljoen euro aan de reserve natuur onttrekken.


Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren

[1] https://nos.nl/artikel/2352963-meer-achteruitgang-dan-vooruitgang-voor-diersoorten-en-leefgebieden-europese-unie.html

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/26/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-natuur-2019


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

Forum voor Democratie, D66, CU, PvdA, 50plus, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP