Amen­dement weidegang


24 september 2014

Vergadering Provinciale Staten op 24 september 2014

Amendement op voorstel PS2014-51 Omgevingsverordening Gelderland

De volgende wijzigingen worden voorgesteld voor de ‘regels’:

het begrip ‘weidegang’ toevoegen onder paragraaf 2.5.1. Begripsbepaling en de volgorde van de nummering automatisch aan te passen:
Weidegang
Minstens 120 dagen per jaar minimaal zes uur per dag, toepassen van het weiden van minimaal 75 procent van het melkvee, inclusief het jongvee van drie maanden en ouder op (melk)rundveebedrijven.


lid c toevoegen in paragraaf 2.5.2. Grondgebonden veehouderij: Agrarisch gebied onder artikel 2.5.2.2 Uitbreiding lid 2 :
c. Uitbreiding slechts is toegestaan op bedrijven die weidegang toepassen.

De volgende wijzigingen worden voorgesteld voor de ‘toelichting’:

toevoegen in paragraaf 2.5.2 Grondgebonden veehouderij, na de zin “Melkveebedrijven krijgen ruimte zich te ontwikkelen…landschappelijke inpassing” :
Daarnaast stellen we bij uitbreiding van melkveebedrijven de voorwaarde dat weidegang toe-gepast wordt. Weidegang loopt steeds verder terug terwijl er een brede maatschappelijke wens voor is, en het bovendien bevorderlijk is voor dierenwelzijn en gezondheid van de dieren.


vervangen in paragraaf 2.5.2 Grondgebonden veehouderij :
Gemeenten wordt gevraagd het begrip grondgebonden rundveehouderij in bestemmingsplannen vast te leggen.

door :
Gemeenten wordt gevraagd het begrip grondgebonden rundveehouderij en weidegang in be-stemmingsplannen vast te leggen, en waarbij (melk)rundveebedrijven in geval van uitbreiding verplicht worden weidegang toe te passen.

Toelichting:
Weidegang loopt steeds verder terug terwijl er een brede maatschappelijke wens voor is. De meeste politieke partijen spreken zich uit vóór weidegang. Het verbeteren van de verkaveling waar de provin-cie al jaren ondersteuning voor biedt is een goede zaak, maar is onvoldoende gebleken om de achteruitgang in weidegang tot stilstand te brengen. De voorgestelde Omgevingsverordening kent geen maximale bouwblokgrootte en bevordert (wanneer de melkquota verdwijnen) dat weidegang in een versneld tempo terugloopt. (Bij grote stallen is minder weidegang).

Daarnaast geeft grondgebondenheid zoals geformuleerd in de voorgestelde Verordening nauwelijks richting aan de bedrijfsontwikke-ling waardoor schaalvergroting en intensivering zullen voortgaan en het aantal (bedrijven met) koeien in de wei verder zal afnemen. In de Omgevingsvisie is opgenomen dat de provincie zich bij de grond-gebonden landbouw onder meer richt op het bevorderen van weidegang. Er zijn echter nog geen re-gels in de Verordening opgenomen die weidegang bevorderen.


L. van der Veer,
Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie weidegang

Lees verder

Motie meer transparantie kosten vergunningverlening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer