Motie Auto delen


10 november 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 10-11-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat de provincie 16 elektrische deelauto’s in bezit heeft;
  • dat de auto’s alleen overdag door ambtenaren voor dienstreizen gebruikt kunnen worden;
  • dat dit mede te maken heeft met afspraken die met de belastingdienst zijn gemaakt;
  • dat er gemeenten zijn die deelauto’s hebben die ook door anderen (dan ambtenaren) gebruikt kunnen worden;
  • dat de provincie gemeenten (zoals de gemeente Hattem) subsidie geeft om het gebruik van deelauto’s te stimuleren;

verzoeken

  • Gedeputeerde Staten te onderzoeken of (een aantal van) de elektrische deelauto’s van de provincie ook voor anderen beschikbaar gemaakt kunnen worden,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, VVD, GrpDeKok