Motie Brand­vei­ligheid in stallen bevor­deren


19 december 2018

Provinciale Staten vanGelderland, in vergadering bijeen op 19 december 2018,

overwegende

  • dat naast mensen, ook dieren veilig moeten zijn in Gelderland. Dat geldt in het bijzonder voor gedomesticeerde dieren waarvoor we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben;
  • dat er nog steeds vele stalbranden plaatsvinden waarbij soms duizenden dieren tegelijk sterven;
  • dat daarom bevorderen van brandveiligheid in stallen een prioriteit moet zijn;
  • dat de provincie op grond van het Actieplan Brandveilige Stallen een taak heeft in het verbeteren van de brandveiligheid van veestallen;

verzoekenGedeputeerde Staten

  • in overleg met de Veiligheidsregio(s) te komen tot criteria voor de aanleg, inrichting en herontwikkeling van bouwvlakken voor agrarische veehouderijen die goede waarborgen bieden voor een tijdige evacuatie van dieren en toegang van hulpdiensten bij calamiteiten; dit in overeenstemming met het Actieplan Brandveilige Stallen;
  • een actualisatie met deze criteria voor te stellen voor een instructieregel voor bestemmingsplannen in de Omgevingsverordening;

engaan over tot de orde van de dag

L.van der Veer, Partij voor de Dieren

W. Witteveen, GroenLinks

Erik van Dijk, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus