Motie Een taskforce voor een krachtig OV


31 mei 2023

Ingetrokken: de gedeputeerde gaat de lobby richting het Rijk kracht bijzetten. Donderdag 8 juni 2023 gaat de gedeputeerde samen met bestuurders van de Gelderse regio’s naar Den Haag. Zij wonen dan het Commissiedebat Spoor bij in de Tweede Kamer. Hierbij zijn Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, en de woordvoerders openbaar vervoer uit de Kamer aanwezig. Bij een eerstvolgende lobbygelegenheid na het zomerreces worden Statenleden betrokken. Meer informatie volgt te zijner tijd.

--

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31 mei 2023

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat

 • Het tekort betreffende de OV-exploitatie sterk oploopt in de meerjarenprognose;
 • In de huidige begroting geen dekking is voor deze tekorten;
 • Deze tekorten de komende jaren verder zullen oplopen;
 • Te weinig budget beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk;
 • Het OV in Gelderland de afgelopen jaren al deels is afgeschaald;

overwegende dat

 • De provincie Gelderland heeft uitgesproken meer mensen met het OV te willen laten reizen om klimaatneutraal te worden[1];
 • Een goed OV-netwerk bijdraagt aan een schoner en duurzamer Gelderland;
 • Een verdere afschaling van het OV zorgt voor meer druk op het wegennet;
 • Een verdere afschaling van het OV ervoor zorgt dat vervoersarmoede toeneemt[2];
 • In het landelijk gebied van Gelderland reeds weinig alternatieven beschikbaar zijn voor openbaar vervoer;

verzoeken GS

 • Een taskforce in te richten samen met de provincies Flevoland en Overijssel, lokale gemeenten, reizigersorganisaties en vervoerders om:
  1. Op zoek te gaan naar middelen om het OV te kunnen blijven financieren;
  2. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om middelen beschikbaar te krijgen voor een uitbreiding van het OV in deze drie provincies;
  3. Tegen de tijd van de begroting 2024 met een voortgangsrapportage te komen;
  4. Daarbij meteen een voorstel te doen voor doorlooptijden van de lobby zodat duidelijk is wanneer welke middelen ingezet kunnen worden om het tekort op te lossen;
 • Samen met de Taskforce bij het Rijk intensief te lobbyen voor het behoud, al dan niet versterking, van het OV in Gelderland met nadrukkelijke aandacht voor verhoging van de financiële Rijkbijdragen zodat deze conform de exploitatiekosten liggen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Lester van der Pluijm,

Partij voor de Dieren

Vera Buijs,

Volt

Jan Daenen,

Partij van de Arbeid

Eveline Vink,

GroenLinks
[1] https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/energietransitie/een-klimaatneutraal-gelderland

[2] https://www.kimnet.nl/actueel/nieuws/2023/05/09/beperkte-bereikbaarheid-in-beeld


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement CO2-winst criterium net zo belangrijk maken als andere criteria

Lees verder

Motie coalitieakkoord Gelderland: samen doen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer