Amen­dement CO2-winst criterium net zo belangrijk maken als andere criteria


31 mei 2023

Ingetrokken wegens toezegging: CO2-winst wordt als nevengeschikt criterium geëvalueerd in de evaluatiesessie na de zomer.

----


Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31 mei 2023

Op voorstel PS2023-225 Beleidskader Gelderse Energie-Infrastructuur (GEIS)

De indiener stelt voor het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

  • de tekstpassage:

“Het beleidskader Gelderse Energie-Infrastructuur (GEIS) vast te stellen.”

  • wordt gewijzigd in:

“Het beleidskader Gelderse Energie-Infrastructuur (GEIS) vast te stellen, waarbij in de toelichting van het criterium ‘CO2-winst’ (beleidskader, p. 7) de passage:”

  • “Wanneer, gelet op bepaalde thema’s, zoals verduurzaming in de industrie, kan CO2 winst gebruikt worden om de maatschappelijke impact te kwantificeren. Dit criterium geldt als aanvulling, wanneer projecten vergelijkbaar scoren qua maatschappelijk-economische impact.”

wordt vervangen door:

  • “Wanneer, gelet op bepaalde thema’s, zoals verduurzaming in de industrie, kan CO2-winst gebruikt worden om de maatschappelijke impact te wegen.”

Toelichting

Eén van de belangrijkste doelen van de energietransitie is CO2-reductie, om zodoende bij te dragen aan het minimaliseren van de opwarming van de aarde. CO2-reductie zou daarom niet ondergeschikt moeten zijn aan andere afwegingscriteria t.b.v. de prioritering van energie-infrastructuurprojecten.

Met dit amendement blijven de andere belangen d.m.v. de andere afwegingscriteria afgewogen worden. Alle afwegingscriteria worden hiermee gelijkwaardig aan elkaar, i.p.v. dat enkel het CO2-winst criterium is ondergeschikt aan de andere afwegingscriteria.

Lester van der Pluijm,

Partij voor de Dieren

Elmar Theune,

Volt


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen