Motie Gedragscode en privésfeer


7 februari 2023

constaterende dat

• in de modelgedragscode en in het ontwerpbesluit staat

"Een politiek ambt gewetensvol vervullen gebeurt in de dagelijkse praktijk en strekt zich ook
uit tot de privésfeer. In de huidige digitale wereld is zeker sprake van een dunne scheidslijn
tussen werk en privé. Daarom is het in ieder geval het downloaden van illegale software, het
bekijken, downloaden of verspreiden van pornografische, racistische, discriminerende,
beledigende, aanstootgevende of (seksueel) intimiderende teksten en afbeeldingen, of het
versturen van berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld uit den boze."

en

“6.1 Provinciale Staten bevorderen de eenduidige interpretatie van de gedragscode. Ingeval
van leemtes en onduidelijkheden in de gedragscode voorzien Provinciale Staten daarin."
spreken uit dat

• de gedragscode geen betrekking heeft op wat statenleden in hun privésituatie en in privétijd
wel en niet bekijken;

verzoeken de griffie

• het ministerie van Binnenlandse Zaken te vragen om de tekst van de modelgedragscode aan
te passen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren

1 https://www.politiekeambtsdraq...


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, D66, FVD

Tegen

ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, 50plus, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Amendement Meer Kringlooplandbouw

Lees verder

Motie Informeren Provinciale Staten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer