Motie Geen gif in reser­ve­rings­ge­bieden


5 juli 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 5-7-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

• dat in de Gelderse drinkwaterreserveringsgebieden geen extra beperkingen zijn t.a.v. het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen;1

• dat bestrijdingsmiddelen grond- en oppervlaktewater en bronnen voor drinkwater kunnen verontreinigen;2

• dat in veel Gelderse drinkwaterbronnen inmiddels bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen, soms in normoverschrijdende concentraties;3

• dat in Frankrijk een correlatie is gevonden tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson;4

• dat in de Gelderse omgevingsverordening geen nadere regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buurt van drinkwaterwinningen zijn opgenomen, hoewel dat wel zou kunnen;

overwegende

• dat schoon en gezond drinkwater van het grootste belang is; verzoeken Gedeputeerde Staten

• in de volgende versie van de omgevingsverordening strengere regels m.b.t. het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,

Partij voor de Dieren

1

https://gelderland.parlaeus.nl...

https://gelderland.parlaeus.nl...

2

https://www.vewin.nl/nieuws/pa...

3 https://www.rivm.nl/publicatie... (Zie 3.2)

4 https://radar.avrotros.nl/nieu...

https://link.springer.com/arti...

https://www.gld.nl/nieuws/6684...

https://www.rivm.nl/publicatie...


Status

Verworpen

Voor

SP, 50plus

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, PvdA, D66