Motie Natura 2000 gebied Veluwe leef­gebied voor de Wolf


8 juni 2022

Motie (art. 33 Reglement van Orde)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8-6-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat inmiddels al zes wolven in Nederland zijn doodgereden;1
  • dat andere landen in Europa Natura 2000 gebieden hebben aangewezen als leefgebied van de wolf - waarin de wolf extra beschermd wordt - maar Nederland nog niet;2
  • dat duidelijk is dat de wolf zich inmiddels in Natura 2000 gebied de Veluwe heeft gevestigd;3
  • dat de wolven op de Veluwe ook al enkele malen jongen hebben gekregen;4
  • dat de Veluwe wel is aangewezen als leefgebied voor bijvoorbeeld het Vliegend Hert;5
  • dat Nederland volgens Europese regels het Natura 2000 gebied moet aanwijzen als leefgebied van de wolf;6

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de minister van LNV te vragen om Natura 2000 gebied De Veluwe aan te wijzen als leefgebied van de Wolf;
  • ook andere Natura 2000 gebieden aan te wijzen als leefgebied van de Wolf, zodra de wolf zich daar gevestigd heeft;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

FVD, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, PVV, GroenLinks, 50plus, PvdA, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Teuge: Krimp Teuge in voor het klimaat

Lees verder

Motie Geen gif in reserveringsgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer