Motie Natura 2000 gebied Veluwe leef­gebied voor de Wolf


8 juni 2022

Motie (art. 33 Reglement van Orde)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8-6-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat inmiddels al zes wolven in Nederland zijn doodgereden;1
  • dat andere landen in Europa Natura 2000 gebieden hebben aangewezen als leefgebied van de wolf - waarin de wolf extra beschermd wordt - maar Nederland nog niet;2
  • dat duidelijk is dat de wolf zich inmiddels in Natura 2000 gebied de Veluwe heeft gevestigd;3
  • dat de wolven op de Veluwe ook al enkele malen jongen hebben gekregen;4
  • dat de Veluwe wel is aangewezen als leefgebied voor bijvoorbeeld het Vliegend Hert;5
  • dat Nederland volgens Europese regels het Natura 2000 gebied moet aanwijzen als leefgebied van de wolf;6

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de minister van LNV te vragen om Natura 2000 gebied De Veluwe aan te wijzen als leefgebied van de Wolf;
  • ook andere Natura 2000 gebieden aan te wijzen als leefgebied van de Wolf, zodra de wolf zich daar gevestigd heeft;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen