Amen­dement Teuge: Krimp Teuge in voor het klimaat


8 juni 2022

Vergadering Provinciale Staten op 8 juni 2022

Amendement (art. 32 Reglement van Orde)

Op besluit PS2022-266 "Vaststelling Gewijzigd Ontwerp Luchthavenbesluit"

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

• Artikel 3.2 Grenswaarden voor de geluidsbelasting, in de tabel op pagina 3;

o De grenswaarden komen te luiden:

"08-26 HH08 199.597 472.904 53.82

HH26 200.997 473.018 53.84"

• Artikel 3.2 Grenswaarden voor de geluidsbelasting, op pagina 3:

o Aan artikel 3.2 wordt toegevoegd:

"De grenswaarden worden jaarlijks met 0,1 dB(A) verminderd."

• Het amendement heeft tot gevolg dat Kaart "V-4 Beperkingengebied in verband met de geluidbelasting" ambtshalve moet worden aangepast.

Toelichting:

Krimp van de luchtvaart is noodzakelijk om de gestelde C02-reductiedoelen te behalen. Het kabinet erkent dat de luchtvaart niet vrijgesteld kan worden om de C02- en stikstofuitstoot, luchtverontreiniging en geluidsoverlast te verminderen.^ Door Teuge in te krimpen wordt een noodzakelijke stap gezet om de negatieve effecten van de plezierluchtvaart op het klimaat te beperken. De mogelijke schadeclaims vanuit bedrijven op de luchthaven en de luchthaven zelf zijn een noodzakelijk kwaad om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. De kosten zullen daarbij waarschijnlijk lager zijn dan de kosten van mitigerende maatregelen om de C02-emissies van de pleziervluchten te compenseren.

De aangevraagde geluidsruimte is gebaseerd op 78.383 vluchten. De Partij voor de Dieren beoogt een gelijkmatige vermindering van de geluidsruimte naar 30.000 vluchten met het oog op het beperken van de emissies en de overlast. Hierdoor wordt de vergunde ruimte beperkt tot minder dan het huidige gebruik zonder de luchthaven te sluiten. De Lden-waarden 57.99
en 58.01 worden daarom met [10-logio(30.000/78.383) =] 4.17 dB(A) verminderd. De jaarlijkse vermindering van 0,1 db(A) impliceert dat de milieubelasting (geluidsruimte) met [100-10°-°^- 1=] 2,3% krimpt. Zo wordt de luchthaven Teuge gestimuleerd om duurzamer te worden. In Frankrijk is in verband met het klimaatbeleid al een verbod op reclamevluchten ingesteld.

Lester van der Pluijm,

Partij voor de Dieren

1) https://www.omeevinesweb.nl/be...
2) https://www.lavoixdunord.fr/97...


Status

Verworpen

Voor

Tegen