Motie Geiten­hou­derij


13 december 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 13 december 2017

overwegende dat:

• er recent ophef was over het hoge sterftecijfer van geitebokjes op geitenmesterijen (meer dan 20 % );

• de meeste geiten onverdoofd geslacht worden;

• veel geiten nooit buiten komen;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

• om met een notitie te komen met mogelijkheden om misstanden in de geitenhouderijsector tegen te gaan,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD

Tegen