Motie Gelderse Maat­re­gelen Stikstof, prio­ri­teiten


8 juni 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8-6-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat stikstofdepositie, en maatregelen voor het verminderen ervan, tot veel discussie in de media leiden;[1]
  • dat de voorliggende statenbrief, en de bijlage “Spelregels Gelderse Stikstofbank”, enkele criteria bevatten voor de toedeling van emissieruimte uit de Gelderse Stikstofbank;[2]
  • dat maatschappelijke organisaties erop wijzen dat de nu bekende kaders nog niet erg SMART zijn;[3]
  • dat Gedeputeerde Staten voornemens zijn om nog afwegingscriteria voor de beoordeling op te stellen, die vastgelegd worden in beleidsregels;

overwegende

  • dat in dit gevoelige dossiers Provinciale Staten hun kaderstellende en controleren rol graag op een goede manier willen uitvoeren;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de beleidsregels, wanneer GS ze heeft opgesteld, nog via de voorhangprocedure aan Provinciale Staten voor te leggen;
  • in de beleidsregels op te nemen dat in ieder geval geen emissieruimte aan slachterijen of niet-grondgebonden (intensieve) veehouderijen wordt toegekend;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


[1] https://nos.nl/artikel/2431254-uitstoot-stikstof-moet-in-sommige-gebieden-met-70-tot-80-procent-omlaag

[2] https://gelderland.parlaeus.nl/user/voorstel/action=view/id=12755

[3] https://www.natuurenmilieugelderland.nl/wp-content/uploads/2022/05/PS-Nieuwsbrief-22-06-Stikstofbank-Teuge-Betuweroute.pdf


Status

Verworpen

Voor

D66, SP, 50plus

Tegen

GrpDeKok, FVD, PvdA, GroenLinks, PVV, CDA, VVD, SGP, ChristenUnie