Motie Stop de jacht in het leef­gebied van de Wolf


8 juni 2022


Motie (art. 33 Reglement van Orde)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8-6-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat volgens een deskundige bij de ronde tafel wolven in het najaar gaan zwerven mede doordat er door de aanvang van het afschot van bijvoorbeeld wilde zwijnen minder prooidieren zijn;
  • dat zwervende wolven zich op schapen of andere gehouden dieren kunnen richten, of het slachtoffer kunnen worden van een aanrijding;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de jacht op wilde zwijnen, edelherten en andere dieren te stoppen, of substantieel te verminderen in het leefgebied van de wolf;

en gaan over tot de orde van de dag.

L. van der Veer,
Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen