Motie kaart oude bosbodems


2 februari 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 2-2-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

 • dat er ten behoeve van het project “Parklaan Ede” een ontheffing is aangevraagd van de herplantplicht, om bomen te kappen op bijzondere, meer dan 100 jaar onverstoorde
  bosbodem;

overwegende

 • dat deze ontheffing pas in een laat stadium is aangevraagd;
 • dat mogelijk pas in een laat stadium van het project duidelijk is geworden dat de aanvraag voor de ontheffing geen formaliteit is, omdat het om bomen op een bijzondere, meer dan 100 jaar onverstoorde bodem gaat, waarvoor speciale regels gelden;
 • dat de aanwezigheid van een bodem van bijzondere kwaliteit waarschijnlijk eerder duidelijk was geworden als de provincie daarvoor een eigen kaart bij de verordening had gehad;
 • dat in 2008 al werd nagedacht over een kaart met oude bosbodems;
 • dat de uitdrukking “iets op de kaart zetten” niet voor niets betekent “iets maken tot iets waar rekening mee wordt gehouden”;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • een kaart aan de verordening toe te voegen die de bijzondere, meer dan 100 jaar onverstoorde bosbodems laat zien, waar de speciale regels van artikel 3.91 van toepassing
  zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie compensatie bijzondere, meer dan 100 jaar onverstoorde bosbodem

Lees verder

Motie Parklaan, Ede: ontheffing voor kap bomen op oude bosgrond weigeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer