Motie Parklaan, Ede: ontheffing voor kap bomen op oude bosgrond weigeren


2 februari 2022

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 2-2-2022

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat er ten behoeve van het project “Parklaan Ede” een ontheffing is aangevraagd van de herplantplicht, om bomen te kappen op een bijzondere, meer dan 100 jaar onverstoorde
    bosbodem;

overwegende

  • dat een kruispunt met verkeerslichten minder plaats inneemt dan een rotonde;
  • dat bij gebruik van een kruispunt met verkeerslichten waarschijnlijk geen ontheffing nodig is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de ontheffing te weigeren als die bij toepassing van een kruising met verkeerslichten in plaats van een rotonde niet nodig is,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen