Motie Land­bouw­tran­sitie


19 december 2018

Provinciale staten, in vergadering bijeen op 19 december 2018,gehoord de beraadslagingen,

Constaterende

 • dat de provincie zich ambitieus toont op het gebied van circulaire economie, klimaatdoelen, plantaardige eiwittransitie en natuurinclusieve landbouw;
 • dat de sector landbouw met ruim 2200 km2 de grootste landgebruiker van Gelderland is
 • dat een vermindering van dierlijke eiwitten en een groter aandeel van plantaardige eiwitten in het dieet een wezenlijke en onmisbare schakel is in het behalen van de klimaatdoelen;
 • dat er noodzaak is voor een integraal voedselbeleid waarbij consumptie en productie in onderlinge samenhang worden beschouwd en de provincie een belangrijke rol heeft in het bewerkstelligen van een transitie naar een milieu- natuur- en klimaatvriendelijke landbouw;
 • dat de landbouwsector voor grote uitdagingen staat, zoals
  • het sluiten van nutriëntenkringlopen in de veeteelt die op het laagst mogelijke schaalniveau moet gaan plaatsvinden zoals verwoord in de Visie Landbouw van LNV
  • het versterken van regionale markten voor voedingsmiddelen
  • het sluiten van overige grondstoffenkringlopen in de landbouw
  • het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen;
 • dat de landbouwtransitie naast de energietransitie een grote opgave is, maar in tegenstelling tot de energietransitie niet als ambitie wordt benoemd;

VerzoekenGedeputeerde Staten:

 • In de volgende versie van de omgevingsvisie, landbouwtransitie uit te werken als 8e ambitie;
 • In de tussentijd in de Nota “Een visie met werking” voldoende rekenschap te geven van deze transitie;
 • En deze verder uit te werken conform het beoogde van de Nota Visie met Werking;

en gaat over tot deorde van de dag.

L. van der Veer, Partij voor de Dieren

W. Witteveen, GroenLinks

E. Van Dijk, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, 50plus

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer