Motie Midterm Review, bestuurs­cultuur


28 april 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28-4-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

 • dat er veel discussie is over de bestuurscultuur rond de ministerraad en de controlerende rol van de Tweede Kamer,
  • dat er in de openbaar gemaakte notulen onder andere sprake is van
  • woordvoerders van coalitiefacties die worden bijgepraat;
  • coalitiefracties die worden verzocht minder fel debat te voeren;
  • coalitiefracties die in vertrouwen worden ingelicht;
  • informatie die in vertrouwen met coalitiewoordvoerders wordt gedeeld;
  • coalitiefracties die zich medeverantwoordelijk moeten voelen voor het beleid en zich niet moeten laten verleiden tot onbedachtzame reacties;
  • overleg tussen het bestuur en voorzitters van coalitiefracties;
  • besprekingen van bestuurders met woordvoerders van coalitiefractie;
 • dat de vergaderingen van Gedeputeerde Staten besloten zijn,

verzoeken GS

 • aan Provinciale Staten een reactie te doen toekomen op de landelijke discussie over bestuurscultuur, en daarbij de Gelderse bestuurscultuur te beschrijven (Bijvoorbeeld : Is er (af en toe) een coalitieberaad? Zijn gedeputeerden regelmatig te gast bij fractievergaderingen? Worden gedeputeerden meegenomen in mails van de fracties? Worden woordvoerders van coalitiefracties apart bijgepraat? Wordt in GS vergaderingen weleens over de werkwijze van Statenleden gesproken?)
 • een pilot te doen, waarbij (onderdelen van) de vergaderingen van Gedeputeerde Staten zoveel mogelijk openbaar zijn,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP

Tegen

50plus, CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Reglement van Orde, vragenmogelijkheid tijdens Statendag

Lees verder

Motie Foodvalley 2030, indicator verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer