Motie Reglement van Orde, vragen­mo­ge­lijkheid tijdens Statendag


31 maart 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31-3-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat er nu slechts een maal per circa vijf weken een mogelijkheid is om gedeputeerden een mondelinge actuele vraag te stellen,
  • dat er in de vorige bestuursperiode ook tijdens de dag met commissievergaderingen een vragenmogelijkheid was,
  • dat in de vorige bestuursperiode ook fractievolgers mondelinge vragen konden stellen, en zich zo volwaardiger in konden zetten op hun dossier,
  • dat het stellen en beantwoorden van schriftelijke vragen in het algemeen meer tijd kost,
  • dat het beantwoorden van mondelinge vragen in de Statenvergadering meer tijd kost,

verzoeken GS en de griffie

  • gedurende de rest van het jaar een experiment te doen, waarbij fractieleden (statenleden én fractievolgers) voor maandag 12:00 voorafgaand aan de Statendag korte actuele vragen kunnen melden, die door een gedeputeerde op een geschikt moment tijdens de Statendag beantwoord worden (bijvoorbeeld een half uur voor de normale aanvang),
  • indien dit een werkzame methode is, het daarna in het Reglement van Orde op te nemen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

50plus, FVD, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, PvdA, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Reglement van Orde, vragenmogelijkheid n.a.v. Open Agenda

Lees verder

Motie Midterm Review, bestuurscultuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer