Motie Omge­vings­ver­or­dening, geen ontsie­rende recla­me­masten


31 maart 2021

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 31-3-2021

gehoord de beraadslagingen,

constaterende

  • dat het College van Rijksadviseurs oproept om verspreiding van ontsierende reclamemasten in het landschap tegen te gaan,
  • dat een van de voorbeelden die het College van Rijksadviseurs noemt een voorbeeld in Gelderland is,

verzoeken GS

  • te onderzoeken of het mogelijk is in de verordening een verbod op hoge ontsierende reclamemasten (bijvoorbeeld langs wegen) op te nemen,
  • indien dat mogelijk is, in de volgende actualisatie van de omgevingsverordening een verbod op zulke reclamemasten op te nemen,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

50plus, PvdD

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening, groot openbaar belang

Lees verder

Amendement E-sport ten koste van Paardensport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer