Motie Plus­sen­beleid door­re­kening


29 juni 2016

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2016

constaterende dat in 2010 Gedeputeerde Staten Scenarioberekeningen ammoniakdepositie heeft laten uitvoeren, voor de stikstofdepositie van veehouderijen op gevoelige natuurgebieden;

constaterende dat er wordt gedacht over het laten vervallen van de extensiveringsgebieden;

verzoeken Gedeputeerde Staten om het effect te berekenen van het laten vervallen van de extensiveringsgebieden, voor bespreking door Provinciale Staten, voordat de ontwerpwijziging van de verordening ter inzage wordt gelegd;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50plus

Lees onze andere moties

Motie Plussenbeleid bouwblok

Lees verder

Motie Plussenbeleid economische visie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer