Motie: Provin­ciaal flexnet is ook Openbaar Vervoer


29 september 2017

Motie: Provinciaal flexnet is ook Openbaar Vervoer

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 september 2017

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat

  • Nederland de rechten van mensen met een beperking ondertekend heeft, wat betekent dat mensen met een beperking zoveel mogelijk moeten meedoen in de samenleving, dus ook in mobiliteit
  • de provincie afgelopen jaren geïnvesteerd heeft in de toegankelijkheid van regionale buslijnen en treinen voor mensen met een beperking
  • de provincie nu investeert in de ontwikkeling van een flexibel vangnet in plaats van openbaar vervoer bij onrendabele lijnen (volgens uitvoering van de OV-visie)
  • dit zogenaamde flexnet niet altijd toegankelijk is voor mensen met een beperking en wat volgens de gedeputeerde ook niet hoeft te voldoen aan de toegankelijkheidseisen waaraan regulier Openbaar Vervoer moet voldoen.

Van mening zijnde dat:

  • de provincie verantwoordelijk is voor het openbaar stads- en streekvervoer
  • taxivervoer juridisch niet kan worden gezien als Openbaar Vervoer
  • taxivervoer via het flexnet niet door de provincie gefinancierd zou moeten worden, tenzij het wordt gezien als openbaar vervoer waaraan dezelfde toegankelijkheidseisen worden gesteld.

roepen GS op

  • om in de nieuwe concessies voorwaarden op te nemen voor een toegankelijk OV-vangnet, zodat ook rekening wordt gehouden met mensen die een beperking hebben bij de verdere ontwikkeling van alternatieve vormen van vervoer.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, 50plus, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: fipronil-affaire biedt duurzame kansen

Lees verder

Motie Rust in Gelderland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer