Inclusie, gelijk­waar­digheid en mededogen


Mededogen en respect ziet de Partij voor de Dieren als belangrijke maatstaven binnen onze samenleving. Daar waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling. Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Mensen met een functiebeperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

• Het ambtenarenapparaat wordt een evenwichtige afspiegeling van de samenstelling van de bevolking.

• Gelderland zet zich in om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te vergroten voor gemarginaliseerde groepen, zoals mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond en non-binaire en trans personen.

• Gelderland voldoet aan het VN-verdrag Handicap; dat betekent toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij alle voorzieningen, inclusief de recreatieve voorzieningen, openbaar vervoer en provinciale informatie. De openbare vergaderingen zijn ondertiteld.

• Bij beleid gericht op gemarginaliseerde groepen worden vertegenwoordigers van de groep actief betrokken.

• Als Regenboogprovincie zet de provincie zich, met organisaties als True Colors in Nunspeet, in voor de sociale acceptatie, het zelfbeschikkingsrecht en veiligheid van mensen van verschillende seksen, met diverse seksuele- en genderoriëntaties (LHBTIQA+).

• De provincie vraagt inwoners niet naar gender of burgerlijke staat, tenzij dat juridisch noodzakelijk is.

• Gelderland stimuleert gemeenten om voor voldoende kleinschalige opvang van asielzoekers te zorgen en zet zich ervoor in dat deze mensen hun dieren mee kunnen nemen naar de opvang.

• De provincie zet zich ervoor in dat asielzoekers worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zich te ontplooien door middel van taalcursussen, onderwijs, werk en goede zorg.

• Het koloniale- en slavernijverleden van Gelderland wordt in kaart gebracht en wordt actief herdacht. Zo nodig worden excuses gemaakt.

• De provincie tolereert geen uitingen van homo- en transfobie, racisme en fascisme.

• De provincie richt zich bij evenementen rond oorlogsherdenking en bevrijding niet alleen op het verleden, maar ook op vrijheidsvraagstukken in het heden en de toekomst.

Het standpunt Inclusie, gelijkwaardigheid en mededogen is onderdeel van: Rechtvaardige economie, bloeiende samenleving