Motie ronde tafel Jan Terlouw


1 maart 2017

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 1 maart 2017

constaterende dat :

voorzitters van tien politieke jongerenorganisaties door een indrukwekkend initiatief van oud-Commissaris van de Koningin Jan Terlouw bij hem thuis in Twello tot een manifest zijn gekomen voor een duurzamer Nederland.

overwegende dat :

  • bij de laatste besprekingen over het plussenbeleid er nog diverse vragen en tegenstellingen waren
  • het niet duidelijk is of het huidige voorstel voor het plussenbeleid wel tot verduurzaming zal leiden


verzoeken Gedeputeerde Staten

om een rondetafel te organiseren over het plussenbeleid en verduurzaming en een verzoek te doen aan de heer Terlouw om deze rondetafel voor te bereiden en te leiden.

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk van der Veer
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, PVV, SGP, 50plus, ChristenUnie